Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Rundabordssamtal om stöd till döva flyktingar från Ukraina

Seminarium om EUD och WFD

Nyligen betonade FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning att de fortsatta militära attackerna mot Ukraina sätter livet på spel för uppskattningsvis 2,7 miljoner personer med funktionsnedsättning, trots att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerats av både Ryska federationen och Ukraina, kräver att konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning i risksituationer, inklusive väpnade konflikter och humanitära nödsituationer. 

European Union of the Deaf (EUD) och World Federation of the Deaf (WFD) fördömer gemensamt det krig som Ryska federationen har inlett i Ukraina och inser att det i sådana tider är viktigare än någonsin att ge stöd till dem som söker skydd och säkerhet.Den 26 maj, vid EUD:s generalförsamling i Marseille, Frankrike, anordnade EUD i samarbete med World Federation of Deaf (WFD) ett rundabordssamtal om stöd till döva flyktingar från Ukraina där man diskuterade en rad olika ämnen, t.ex. de särskilda hinder och risker som döva flyktingar möter och hur EUD och WFD kan erbjuda stöd.Rundabordssamtalet leddes av WFD:s ordförande, Dr Joseph Murray, och ordföranden för det ukrainska dövförbundet, Iryna Chepchina, var närvarande för att underlätta diskussionen. 

Chepchina lyfte fram några av de främsta hinder som döva flyktingar för närvarande står inför, t.ex. behovet av finansiering av tolkar, behovet av uppgifter, dvs. hur många döva personer som flyr landet, hur många kvinnor och barn osv. och behovet av att information från FN:s flyktingorgan ska vara tillgänglig på ukrainskt teckenspråk. 

För att underlätta ömsesidigt lärande delades delegaterna sedan in i grupper för att diskutera bästa praxis för att stödja döva flyktingar. Delegaterna tog upp flera punkter när det gäller nationellt stöd. Det finns till exempel en välkomstgrupp för döva flyktingar i Sverige, döva barn skickas till dövskolor, det finns en organisation som stöder döva studenter, den bidrar till att ge dem jobbmöjligheter och det erbjuds aktiviteter för barnen. I Tyskland finns det ett socialtjänstcenter som erbjuder teckenspråkstolkning. Men tyvärr måste man i Spanien bevisa att man är döv och har ett funktionshinder, och för detta måste man gå till läkaren, vilket innebär en lång väntelista, så därför förlängs väntetiden för att få stöd. 

Den viktigaste punkten som togs upp av delegaterna var vikten av att ha nationella teckenspråkstolkar tillgängliga för att stödja döva flyktingar vid de olika stödpunkter som tar emot flyktingar från Ukraina. En fråga som togs upp var hur man ska integrera barnen i utbildningssystemet eftersom de inte kan de andra nationella teckenspråken. När det gäller förberedelserna inför nästa kris betonades att information måste vara tillgänglig på det nationella teckenspråket, och delegaterna, EUD och WFD bör därför ta kontakt med berörda organ och regeringar för att se till att detta är fallet nästa gång. Vidare betonades vikten av att samla in uppgifter i detta skede, så att vi kan vara bättre förberedda inför nästa kris när det gäller vilka grupper vi ska rikta in oss på. 

Dr Joseph Murray, ordförande för World Federation of the Deaf, förklarade att deras webbplats har en central informationshubb för döva flyktingar. EUD:s ordförande Mark Wheatley redogjorde för EUD:s åtgärder i samband med kriget. EUD utfärdade till exempel ett uttalande om stöd till dövasamhället i Ukraina och skickade ett brev till kommissionen om bristen på tillgänglig information från EU för döva flyktingar. EUD och WFD fortsätter sitt påverkansarbete på europeisk respektive internationell nivå för att se till att responsen från europeisk och internationell nivå är inkluderande och att det humanitära stödet är tillgängligt. 

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll