Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Sidoevenemang - 14:e sessionen av konferensen för de stater som är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Under hela veckan den 14th - 18th juni 2021, inom ramen för det 14th Vid mötet med konferensen för de stater som är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning deltog EUD i flera sidoevenemang som anordnades av olika organisationer, t.ex. Europeiska handikappforumet (EDF), Världshälsoorganisationerna (WHO), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) och andra. Nedan finns sammanfattningar av de evenemang som EUD deltog i: 

Digital tillgänglighet: Strategier för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inkluderas i postpandemiska situationer: Bygga bättre insatser

På den 14th I juni 2021 deltog EUD i ett sidoevenemang som anordnades av Disabled People's International och Global Initiative for Inclusive Information Communication Technologies (G3ICT). Under diskussionerna framhöll varje paneldeltagare den kritiska roll som digital tillgänglighet spelar för att se till att ingen person med funktionshinder lämnas utanför.   

Axel Leblois, ordförande för G3ICT, presenterade G3ICT:s rapport om DARE-indexet för 2020 som visade att de stater som är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i barndomen har ökat sitt engagemang för att främja digital tillgänglighet. Det betonades dock att endast ett fåtal konventionsstater har vidtagit konkreta åtgärder för att effektivt genomföra digital tillgänglighet i praktiken för personer med funktionsnedsättning. Leblois konstaterade att pandemin dramatiskt har försenat genomförandet av program och strategier för digital inkludering riktade till personer med funktionsnedsättning och skapat en större klyfta som lämnar personer med funktionsnedsättning efter sig.  

Under detta sidoevenemang lanserade G3ICT tillsammans med sina partner följande initiativ: 

-         Stipendium för DARE Academy: Syftet med detta stipendium är att stödja personer som representerar organisationer för personer med funktionsnedsättning i deras arbete med att skaffa sig kunskap och erfarenhet om digital tillgänglighet som är relevant för deras påverkansarbete. 

-         Webinarserie från DARE Academy: Syftet med DARE Academy är att främja ett öppet utbyte av effektiva strategier och metoder som berikas av en dialog mellan intressenter, inklusive företrädare för handikapporganisationer, beslutsfattare och den privata sektorn.  

-         Globalt nätverk av inkluderande IKT-mästare för personer med funktionsnedsättning: Syftet med nätverket är att öka rösterna och representationen av personer med funktionsnedsättning genom G3ICT:s program och initiativ för att främja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) när det gäller att ta itu med frågor som rör bristen på digital tillgänglighet och inkluderande IKT. 

Därefter presenterade David Bainbridge, verkställande direktör för CBM Global Disability Inclusion, en nyligen genomförd undersökning av intressentgruppen för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen gjordes i samarbete med flera internationella och nationella organisationer för personer med funktionshinder, däribland World Federation of Deaf. Forskningen fokuserade på effekterna av COVID-19 under 2020 och 2021 och nivån på tillgängligheten under denna period i tre olika länder, Bolivia, Nigeria och Bangladesh. Forskningen visade på de två största hindren som pandemin medför: bristande tillgång till COVID-19-information för alla personer med funktionsnedsättning och bristande sociala skyddsåtgärder som leder till hinder på områdena sysselsättning, hälsa och utbildning.

Hinder, möjligheter och lösningar för utbildning för alla funktionshindrade

På den 15th I juni 2021 deltog EUD i ett sidoevent på nätet som anordnades av Inclusion International och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). De två organisationerna presenterade nya bevis som samlats in av Världsbanken och Inclusion International om COVID-19:s inverkan på utbildning för elever med funktionsnedsättning och delade med sig av innovativa lösningar som antagits för att ta itu med de utmaningar som fjärrundervisning innebär.    

Manos Antoninis, chef för Global Education Monitoring (GEM) Report vid Unesco, presenterade resultaten av undersökningen som lanserades i maj 2020. Rapporten belyste oro över den ökade segregationen av elever med funktionsnedsättning när de återvänder till skolan. Detta ökade oron för tillgängligheten till utbildning för barn med funktionsnedsättning. För dövas del inkluderade rapporten de hinder som döva elever möter, med hänvisning till att många distansutbildningsalternativ inte var tillgängliga på nationella teckenspråk. I rapporten noterades också känslan av isolering bland döva elever.   

EUD understryker vikten av tillgänglighet på nationella teckenspråk för döva elever i alla inlärningsmiljöer, även i avlägsna miljöer. Användning av teckenspråk från tidig barndom är viktigt för att säkerställa egenmakt och jämlikhet i utbildningen. 

Rapporten "Pivoting to Inclusion: Att dra nytta av lärdomar från COVID-19-krisen för elever med funktionshinder". här.

Situationen för inhemska kvinnor och flickor med funktionshinder i återhämtningsarbetet efter COVID-pandemin-19

På den 15th I juni 2021 anordnade Australiens ständiga representation vid FN tillsammans med UN Women ett webbseminarium med fokus på pandemins inverkan på kulturell assimilering och skydd av inhemska kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Internationella arbetsorganisationens rapport om "Inhemska personer med funktionshinder: Tillgång till utbildning och sysselsättning" uppskattningsvis 1 miljard personer med funktionshinder lever i världen, varav 54 miljoner förväntas vara ursprungsbefolkningar.  

Under evenemanget beskrevs flera utmaningar som pandemin avslöjade, varav en var att hälso- och sjukvården är oåtkomlig för många kvinnor och flickor från ursprungsbefolkningen med funktionsnedsättning. Könsrelaterat våld och psykisk misshandel mot inhemska kvinnor och flickor med funktionshinder ökade i flera länder. En annan av de viktigaste utmaningarna var bristen på tillgång till delaktighet, eftersom inhemska flickor och kvinnor med funktionshinder inte inkluderades i utformningen av offentlig politik under pandemin. 

Paneldeltagarna bestod av presentatörer från hela världen, från Nepal, Kenya till Australien, som alla förespråkade en meningsfull tillgång till hälso- och sjukvård. En av paneldeltagarna, Denise Taya, en döv medlem av Indigenous Persons with Disabilities Global Network (IPWDGN), presenterade sin erfarenhet av sin graviditet under pandemin. Taya lyfte fram bristen på tillgång till teckenspråk på sjukhuset, vilket hindrade henne från att kommunicera under förlossningen, samt bristen på tillgång till utbildning och primärvård för hennes samhälle på grund av regeringens bristande insatser.

Representation är viktigt! Döva medlemmar i UNCRPD-kommittén

På den 16th I juni 2021, inom ramen för konferensen för de stater som är parter i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anordnade Österrikes ständiga representation vid FN, World Federation of the Deaf (WFD) och Light for the World ett sidoevenemang som fokuserade på hur man kan säkerställa en bättre representation av döva personer i kommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Evenemanget inleddes med en dikt skriven av Bernice Adekeye Oyeleke, vinnare av Her Abilities Award, pedagogisk ledare och författare. Dikten med titeln "Excluded Among the Excluded" var undertecknad på nigerianskt teckenspråk; se här för videon. Dikten beskriver erfarenheterna av utanförskap och presenterar hennes vision av ett inkluderande samhälle. 

Under evenemanget betonade paneldeltagarna att bristen på representation inte återspeglar den mångfald av personer med funktionsnedsättning och den integration som vi vill uppnå. Dr Joseph Murray, ordförande för WFD, presenterade WFD:s påverkansarbete för att se till att döva personers mänskliga rättigheter erkänns. Vidare beskrev Murray hur språkliga rättigheter och rättigheter för funktionshindrade korsar varandra.   

Det här evenemanget var viktigt för nationella dövföreningar eftersom vi måste se till att det finns en koppling mellan regeringarna i de stater som är parter i CRPD och dövsamhällena. De regeringar som är signatärer till CRPD måste nominera en teckenspråkig döv person till CRPD-kommittén för att se till att dövperspektivet inkluderas i alla diskussioner. Vi behöver ett praktiskt genomförande av principen om att ingenting om oss är utan oss.

Genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom strategier för funktionshinder

På den 17th I juni 2021 deltog EUD i ett webbseminarium som anordnades av Europeiska unionen, med Österrike och Europeiska handikappforumet som medsponsorer. Detta sidoevenemang fokuserade på utbyte av åsikter om utvecklingen av handikappstrategier som verktyg för genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Professor Gerard Quinn, särskild rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, modererade evenemanget.   

Lucy Diwan, tillförordnad chef för enheten för funktionshinder och integration vid Europeiska kommissionen, presenterade den nya europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 som lanserades i mars i år. Strategin omfattar många områden och syftar till att säkerställa ett fullständigt skydd av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, t.ex. tillgänglighet, jämlikhet och icke-diskriminering.  

Gopal Mitra, Senior Social Affairs Officer, Disability Team vid FN:s generalsekreterare, presenterade FN:s strategi för inkludering av funktionshindrade som lanserades i juni 2019 och som omfattar de tre pelarna i FN:s arbete: utveckling, mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet. 

Ioannis Vardkastanis, ordförande för det europeiska handikappforumet, höll ett anförande och firade att Europeiska kommissionen snart kommer att inrätta handikapplattformen. Detta nya initiativ kommer att ersätta den befintliga högnivågruppen för funktionshinder och stödja genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionshinder samt nationella strategier för funktionshinder.  

Andreas Reinalter, enhetschef för rättigheter för funktionshindrade vid Österrikes federala ministerium för sociala frågor, hälsa, vård och konsumentskydd, presenterade Österrikes nationella strategi för funktionshindrade. Reinalter presenterade en rad olika lagar på nationell nivå som syftar till att garantera rättigheterna för personer med funktionshinder inom utbildning, hälso- och sjukvård och annat. Reinalter redogjorde också för Österrikes insatser för att genomföra den europeiska tillgänglighetslagen. 

Under evenemanget betonades den viktiga roll som handikappstrategierna spelar för genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EUD firar den nyligen offentliggjorda europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ser fram emot att samarbeta med alla relevanta partner för att genomföra den i EU.

Inkludering av funktionshindrade i hälsosektorn

På fredag, den 18th I juni 2021 deltog EUD i ett webbseminarium som anordnades av Världshälsoorganisationen, International Disability Alliance (IDA) och Pakistans ständiga representation vid Förenta nationerna. Webbinariet fokuserade på att "bygga tillbaka bättre" från COVID-19 samt på respons- och återhämtningsplaner som kräver inkludering av funktionshindrade. 

Organisatörerna presenterade perspektivet för personer med funktionsnedsättning i hela världen och redogjorde för de befintliga fysiska hinder som förhindrar tillgång till hälso- och sjukvårdsinrättningar, hinder för att få tillgång till information och attitydmässiga hinder som ger upphov till diskriminering. Dövas perspektiv togs med och det framhölls att det finns många hinder när man kommunicerar med vårdpersonal.   

Diskussionen speglade bristen på kommunikation från de nationella regeringarna om pandemin och vaccination av personer med funktionsnedsättning. IDA betonade behovet av bättre harmonisering mellan social- och hälsovårdsministerierna, eftersom varje ministerium är ansvarigt för att inkludera personer med funktionshinder i sina respektive agendor.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll