Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

WEBINAR: En av huvudprinciperna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter - jämställdhet mellan könen

EUD

Webbinarium om EUD

13 december 2022
10:00 - 12:00 Brysseltid

De 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter (pelaren) är en ledstjärna som vägleder oss mot ett starkt socialt Europa som är rättvist, inkluderande och fullt av möjligheter. Med handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter har Europeiska kommissionen tagit konkreta initiativ för att förverkliga den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Att förverkliga pelaren är en gemensam insats av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället.

En av principerna i pelarens första kapitel är jämställdhet. I pelaren anges att likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män måste säkerställas och främjas på alla områden, bland annat när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling, och att kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete.

I handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter framhåller Europeiska kommissionen att det är särskilt angeläget att ta itu med könsbaserade stereotyper och diskriminering. Trots framsteg under det senaste decenniet ligger kvinnors sysselsättningsgrad och lönenivåer fortfarande efter männens. Kvinnor är fortfarande kraftigt underrepresenterade i beslutsfattande positioner, särskilt i ledande befattningar och i företagens styrelserum. EUD framhåller också att sysselsättningsgraden och lönenivåerna samt representationen av kvinnor med funktionshinder är lägre än för kvinnor utan funktionshinder.

Vid genomförandet av principen i pelaren för jämställdhet genom EU:s jämställdhetsstrategi 2020-2025 och lagstiftningsåtgärderna, till exempel EU:s direktiv om lönespridning och EU:s direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, fortsätter EU att bekämpa könsrelaterat våld, motverka könsstereotyper, främja kvinnors deltagande i beslutsfattandet och arbeta för att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden, i fråga om löner och pensioner. Eftersom EUD är fast besluten att fortsätta att främja jämställdhet mellan könen och ta itu med diskriminering av döva kvinnor på flera olika sätt, syftar detta webbseminarium till att informera döva kvinnor om insatserna på EU-nivå för att bekämpa ojämlikhet mellan könen och samråda med förespråkare för döva kvinnors rättigheter om hur döva kvinnors rättigheter bör integreras bättre i lagstiftning och initiativ på EU-nivå.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll