Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Výroční konference o právech osob se zdravotním postižením

Ve dnech 17.-19. listopadu se asistentka pro politiku EUD Toju Popo zúčastnila online konference, kterou pořádala ERA ve spolupráci s tematickou sítí pro zdravotně postižené Evropského nadačního centra (EFC) a EDF. Konference poskytla fórum pro diskusi o novinkách a výzvách spojených s výkonem práva na nezávislý život, jak je zakotveno v UNCRPD a příslušných právních předpisech EU, včetně Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách.

Během prvního dne konference vedla Immaculada Placencia Porrero, vedoucí odbornice z oddělení pro zdravotní postižení a začleňování na Generálním ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování, zasedání o Evropské strategii pro zdravotně postižené (EDS) 2021-2030. Zabývala se cílem EDS, kterým je zajistit, aby osoby se zdravotním postižením mohly zažívat plné sociální a ekonomické začlenění na rovnoprávném základě s ostatními a žít bez diskriminace v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dále paní Porrerová nastínila strategii prostřednictvím sedmi stěžejních iniciativ, včetně Evropského průkazu zdravotně postižených a nedávno vytvořené platformy pro zdravotně postižené. Představila také aktuální informace o evropských právních předpisech týkajících se přístupnosti, včetně Evropského aktu přístupnosti a navrhovaného návrhu zákona o nediskriminaci a přístupnosti internetových stránek. Komise zahrne přístupnost a inkluzivitu do posílené strategie EU pro digitální veřejnou správu.

Marie Denninghausová, politická koordinátorka EDF, vedla diskusi o mobilitě a zdravotním postižení v souvislosti se strategií Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a přepracovaným nařízením o právech cestujících v železniční dopravě. Představila přehled přijetí přepracovaného znění a také popsala problémy předchozího nařízení, které zahrnovalo povinnost cestujících předem informovat personál o své potřebě pomoci 48 hodin předem a neukládalo povinnost železničních služeb poskytovat informace v přístupných formátech a usnadňovat školení zaměstnanců o problematice zdravotního postižení. Dále paní Denninghausová vyjmenovala zlepšení v aktualizovaném nařízení, které zkracuje dobu předběžného oznámení na 24 hodin, posiluje povinnost poskytovatelů železniční dopravy poskytovat přístupné informace a ukládá povinnost školit personál o tom, jak pomáhat osobám se zdravotním postižením.

Druhý den konference se zaměřil na realizaci práva na nezávislý život podle článku 19 Úmluvy OSN o právech dítěte. Tuto část přednesl profesor Jonas Ruškus, místopředseda Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Hovořil o konceptu nezávislého života jako základního práva osob se zdravotním postižením a představil myšlenky o sociálním a lidskoprávním modelu zdravotního postižení. První z nich vnímá postižení jako formu společensky vytvořeného útlaku, zatímco druhý model rámuje postižení jako součást lidské rozmanitosti. Profesor Ruškus také hovořil o tom, jak institucionalizace porušuje lidská práva OZP tím, že nemají přístup k podpoře a přizpůsobení nebo ke zdrojům, které jsou investovány do institucí namísto do rozvoje možností OZP žít samostatně v komunitě.

Některými dopady pandemie COVID-19 se pak zabývala prezentace nazvaná "Dopad COVID-19 na práva osob se zdravotním postižením": Ines Bulic Colocariu, zástupkyně ředitele Evropské sítě pro nezávislý život (ENIL). Představila výsledky průzkumu COVID-19 Disability Rights Monitor (DRM), který v roce 2020 zahájily organizace jako Validity Foundation, ENIL, International Disability Alliance, Disability Rights International, Centre for Human Rights at the University of Pretoria, International Disability Alliance and Development Consortium a Disability Rights Fund. Výsledky nastínily, jak přijatá nouzová opatření zhoršila stávající porušování lidských práv, jako je odepření přístupu ke zdravotní péči, izolace obyvatel v době epidemie a neposkytnutí odpovídající komunikace a informací.

Třetí den konference hovořil Krzysztof Pater z EHSV o osvědčených postupech při zajišťování toho, aby osoby se zdravotním postižením mohly vykonávat své volební právo. Zdůraznil, že v osmi členských státech jsou online informace o volebním procesu minimální, ale švédský volební úřad poskytuje tyto informace přibližně v 31 jazycích včetně snadno čitelné švédštiny a švédského znakového jazyka. Pan Pater zdůraznil význam spolupráce mezi vnitrostátními orgány a nevládními organizacemi, které jsou subjekty se znalostmi a zkušenostmi s přípravou informací pro různé skupiny osob se zdravotním postižením s cílem podpořit jejich plný přístup k volebnímu procesu.

Účast na této výroční konferenci byla pro EUD důležitá, protože každý z řečníků poskytl příklady pokroku, kterého bylo v některých členských státech dosaženo při provádění UNCPRD. V závěru akce byly představeny kroky, které Evropská komise plánuje podniknout v nadcházejícím roce, mezi něž patří první zasedání platformy pro osoby se zdravotním postižením, jedné ze stěžejních iniciativ evropské strategie pro osoby se zdravotním postižením.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah