Odmítnutí odpovědnosti

Webové stránky

Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje Evropská unie neslyšících, a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní záruky ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažených na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné za nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ztrátou dat nebo zisku, která vznikla v důsledku používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti EUD. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby webové stránky fungovaly bez problémů. Společnost EUD však nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu, ani za ně nenese odpovědnost.

E-mail

Informace obsažené v tomto e-mailu (včetně příloh) jsou důvěrné a jsou určeny výhradně pro výše uvedené adresáty. Pokud nejste adresátem, upozorňujeme vás, že tyto informace nesmíte sdělovat, reprodukovat ani využívat vy ani žádná třetí osoba. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, žádáme vás, abyste o tom neprodleně informovali odesílatele a vymazali e-mailovou adresu ze svého počítače.