Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Dosažení předběžné dohody o nařízení o společných ustanoveních na období 2021-2027

Nařízení o společných ustanoveních na období 2021-2027 je zastřešující nařízení, které se bude po roce 2021 vztahovat na řadu klíčových fondů EU, včetně Evropského sociálního fondu + a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vymezuje pravidla, která je třeba dodržovat při využívání těchto fondů. V letech 2019 a 2020 se EUD zasazovala o to, aby nařízení obsahovalo pravidla, která by podpořila práva osob se zdravotním postižením. V prosinci 2020 bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU v Radě o konečném znění nařízení.

EUD dohodu vítá, neboť obsahuje konkrétní pravidla, která zajistí přístupnost a nediskriminaci osob se zdravotním postižením při využívání fondů EU. 

Článek 67 nařízení stanoví, že řídicí orgány musí stanovit a uplatňovat kritéria a postupy, které jsou nediskriminační, transparentní a zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Kromě toho čl. 6 písm. a) nařízení o společných ustanoveních uvádí, že členské státy a Evropská komise musí přijmout opatření k předcházení jakékoli diskriminaci na základě zdravotního postižení, a ukládá jim povinnost zohlednit přístupnost pro osoby se zdravotním postižením v průběhu přípravy a provádění programů. 

Článek 6 o partnerství a víceúrovňové správě rovněž vysvětluje, jakým způsobem budou různé zúčastněné strany zapojeny do výběru a monitorování využití finančních prostředků. Upřesňuje, že tento proces by měl zahrnovat "příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, jako jsou environmentální partneři, nevládní organizace a subjekty odpovědné za podporu sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, rovnosti žen a mužů a nediskriminace". Dále vysvětluje, že členské státy musí přidělit finanční prostředky, aby zajistily, že tyto organizace budou mít kapacitu k plnění těchto úkolů. 

V 5. bodě odůvodnění nařízení o společných ustanoveních je rovněž zdůrazněno, že členské státy EU by měly dodržovat závazky vyplývající z Úmluvy OSN o právech dítěte a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit přístupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie harmonizujícím požadavky na přístupnost výrobků a služeb (Evropský akt přístupnosti). Veškerý tento vývoj v nařízení o společných ustanoveních je velmi pozitivní. 

Evropské fórum zdravotně postižených vypracovalo podrobnou analýzu nařízení o společných ustanoveních, kde najdete více informací o nařízení o společných ustanoveních po roce 2021. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli zde.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah