Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD osaleb sotsiaalmajandust ja töökohtade loomist käsitleval strateegilisel veebipõhisel dialoogil

Social economy

20. päevalth Novembris osales EUD Euroopa Komisjoni korraldatud strateegilisel dialoogil sotsiaalmajanduse ja töökohtade loomise teemal. Kohtumisel tutvustas Euroopa Komisjon uuringut "Sotsiaalsete ettevõtete algatuse mõju ja selle järelmeetmed" ning arutas ELi tulevast sotsiaalmajanduse tegevuskava. 

Sotsiaalmajandus mängib paljude puuetega inimeste tööhõives võtmerolli, kuna see loob võimalusi tugevamate, kaasavamate ja innovaatilisemate ühiskondade loomiseks. Sotsiaalmajanduse tugevdamise kavade koostamisel tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et saavutada edu kultuuri suunas, mis väärtustab mitmekesisust ja innovatsiooni, sealhulgas kurtide ja viipekeele kasutajate lisaväärtust ühiskonnale, kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkide ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga.  

Kohtumisel andis Euroopa Sotsiaalrahastamise Keskuse esindaja ülevaate uuringu järeldustest, näiteks sotsiaalmajanduse nähtavuse suurenemisest ja sotsiaalmajanduse tingimuste paranemisest alates 2011. aastast. Sõnastati konkreetsed poliitikasoovitused, sealhulgas vajadus stimuleerida suutlikkuse suurendamist, haridust ja koolitust, edendada õiguslikku tunnustamist ja reguleerivate raamistike ühtlustamist ning tegeleda konkreetsete territooriumide vajadustega. 

Ann Branch, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi töökohtade loomise osakonna juhataja, avas arutelude vooru, et valmistada ette tulevast sotsiaalmajanduse tegevuskava. Paljude sõnavõttude hulgas selgitas Euroopa puuetega inimeste teenusepakkujate liidu (EASPD) esindaja, et sotsiaalteenuste pakkujatele, kes toetavad puuetega inimeste haridust, koolitust ja tööhõivet, on vaja kergemat korda, et nad saaksid oma inimõigusi teostada. Amana Ferro Euroopa romade roma rohujuureorganisatsioonide võrgustikust (ERGO võrgustik) rõhutas, et tulevane sotsiaalmajanduse tegevuskava peaks olema suunatud konkreetsetele tõrjutuse ja diskrimineerimise ohus olevatele elanikkonnarühmadele, mitte ainult territooriumidele.  

Praegune olukord, mis on tingitud COVID-19 pandeemia mõjust, kujutab endast suurt väljakutset Euroopa riikide majanduskasvule. See avaldab ebaproportsionaalselt suurt mõju kurtidele ja teistele puuetega inimestele, kes on praeguse tõrjutuse ja diskrimineerimise tõttu suurema tõenäosusega töötud kui nende kuulvad eakaaslased.

Istungi lõpus teatas Ann Branch, et 2021. aasta alguses avaldatakse uuring "Sotsiaalse ettevõtluse algatuse mõju". EUD jätkab teadlikkuse tõstmist igapäevastest takistustest, millega kurdid avatud tööturule sisenemisel silmitsi seisavad, ning loob seoseid olemasolevate ja tulevaste raamistike, näiteks sotsiaalmajanduse tegevuskava ja kurtide vajaduste vahel kogu Euroopa Liidus.  

EUD soovib tänada Euroopa Komisjoni selle strateegilise dialoogi korraldamise eest. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content