Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EAFi veebiseminar puuetega inimeste inimõiguste rikkumiste kohta COVID-19 ajal

Logo of European Disability Forum

18. päevalth mail osales EUD veebiseminaril, mis käsitles puuetega inimeste inimõiguste rikkumisi COVID-19 puhangu ajal. Veebiseminari korraldas Euroopa puuetega inimeste foorum (EDF). Veebiseminaril oli rikkalik esinejate ring, kuhu kuulusid Euroopa Komisjoni (EK) puuetega inimeste üksuse, ÜRO inimõiguste ülemkomissari büroo (OHCHR), Euroopa inimõiguste institutsioonide võrgustiku (ENNHRI) ja Euroopa Parlamendi esindajad ning tunnustatud puuetega inimeste eksperdid ELi ja rahvusvahelisel tasandil.

COVID-19 pandeemia ja valitsuste reaktsioon sellele tekitasid olukordi, kus puuetega inimeste õigusi rängalt rikutakse: raskesti ligipääsetav teave, puudulikud kommunikatsioonivõimalused haiglates, isolatsioon, väärkohtlemine ja hooletussejätmine hooldusasutustes, meetmed, mis takistasid kogukonnapõhist toetust ja vägivalla suurenemine, eriti puuetega naiste ja tüdrukute vastu.

Victoria Lee ÜRO inimõiguste ja puuetega inimeste õiguste töörühmast tõi esile kaks olulist viitedokumenti rahvusvahelisel tasandil: Juhised ÜRO peasekretäri António Guterrese poolt, kuidas COVID-19 mõjutab puuetega inimesi (kättesaadav rahvusvahelises viipekeeles). siin), samuti ÜRO inimõiguste juhi Michelle Bachelet'i suunised, mis käsitlevad riikide vajadust austada, kaitsta ja täita puuetega inimeste inimõigusi COVID-19 ajal (kättesaadav: "Guidance Note by Michelle Bachelet, UN's Human Rights Chief, on the necessary for States to respect, protect and fulfil the human rights of persons with disabilities during COVID-19"). siin). Euroopa Komisjoni vanemekspert Inmaculada Placencia-Porrero teatas, et Euroopa Komisjon kogub puuetega inimeste olukorda käsitlevat teavet ELi liikmesriikidest puudega inimeste kõrgetasemelise töörühma kaudu. Ta selgitas, et Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus kaasab puuetega inimesi nende esindusorganisatsioonide kaudu tulevaste suuniste koostamisse.

Katrin Langensiepen, Euroopa Parlamendi (EP) liige ja EP puuetega inimeste fraktsioonidevahelise töörühma esimees, rõhutas, et COVID19 pandeemia on näidanud, kui oluline on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides. Ta rõhutas, et puuduvad piisavad tegevuskavad konkreetsete rühmade jaoks, ning rõhutas, kui oluline on tagada tugev ja ambitsioonikas Euroopa puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat, mis hõlmab ka COVID19-epideemiast saadud kogemusi.

Teiste ettekandjate hulgas oli ENNHRI ja Iiri inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni esimees Caroline Fennel, kes selgitas, et riiklikud inimõiguste asutused on hakanud pakkuma kaugabi, et jõuda lukustuse ajal isoleeritud puuetega inimesteni. Rhoda Garland Equinetist viitas oma uuele andmebaas selle kohta, kuidas riiklikud võrdõiguslikkusega tegelevad asutused on andnud abi COVID19 puhangu ajal.

COVID19 puhang ja selle ohjeldamise meetmed on kahjustanud kõigi inimeste heaolu ja inimõigusi Euroopas. Kurdid on kannatanud ebaproportsionaalselt, sest paljudel juhtudel on neil olnud raskusi oma õiguse kasutamisega tervishoiuasutustes suhtlemiseks või on nad puutunud kokku paljude takistustega, mis takistavad juurdepääsu olulisele teabele viimaste meetmete kohta, mida on võetud riiklikul ja ELi tasandil. Sellega seoses lõi EUD uus osa oma veebisaidil koos teabega COVID-19 ohjeldamismeetmeid käsitleva teabe kättesaadavuse kohta riiklikes viipekeeltes kõikides ELi liikmesriikides. Samuti avaldas EUD COVID-19 aruande, mis sisaldab teavet peamiste probleemide ja inimõiguste rikkumiste kohta, mis mõjutasid kurte kogu Euroopas (juurdepääs sellele siin).

ELD jätkab COVID19 pandeemia ja ohjeldamismeetmete mõju jälgimist kurtidele kogu ELis. 

ELD soovib tänada EDFi selle veebiseminari korraldamise eest.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content