Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Puuetega naised (ELis): Olukord ja edasised sammud

Women with Disabilities (in-the-EU) Situation and Way Forward

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee puuetega inimeste õiguste alaline uurimisrühm korraldas avaliku kuulamise teemal "Puuetega naised ELis: Olukord ja edasised sammud". Ürituse eesmärk oli uurida puuetega naiste olukorda ELis ja esitada soovitusi selle parandamiseks.

Kuulamise ajal võtsid sõna mitmed silmapaistvad esinejad. Ana Palez Narváez CERMI Women's Foundationist rõhutas, et igal viiendal naisel on puue, mistõttu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UN CRPD või konventsioon) osalisriigid peavad täielikult rakendama konventsiooni artiklit 6 ja võtma meetmeid, et tagada puuetega naistele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja võrdne kasutamine. Konventsiooni osalisriigid peavad võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada puuetega naiste täielik areng, edasiminek ja mõjuvõimu suurendamine. Üldmärkus nr 3 on väärtuslik vahend, mida tuleks kasutada artikli rakendamisel. Selles selgitatakse, kuidas võidelda diskrimineerimise mitmete vormide vastu ning kuidas anda puuetega naistele endile rohkem võimalusi ja toetada neid. Proua Palez Narváez rõhutas, et konventsiooni osalisriigid peavad ÜRO puuetega naiste ja tütarlaste konventsiooni artikli 6 järgimiseks läbi vaatama olemasolevad õigusaktid, poliitikad ja tavad, mis on puuetega naiste ja tütarlaste vastu.

Euroopa Parlamendi liige Helga Stevens rõhutas, et Euroopas on tehtud märkimisväärseid jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks ühiskonnas. Siiski esineb endiselt naiste diskrimineerimist ning Euroopa ei suuda sageli naiste õigusi poliitilises ja majanduslikus otsustusprotsessis arvesse võtta. Proua Stevens rõhutas, et EL peaks jätkama meetmete võtmist, et edendada oma poliitikas puuetega naiste ja tüdrukute õigusi. Samuti peaks EL algatama konkreetseid projekte, et saavutada nende mõjuvõimu suurendamine ja täielik osalemine kõigis eluvaldkondades ning toetada puuetega naiste organisatsioonide, võrgustike ja rühmade loomist. Rõhutati, et see on äärmiselt oluline, kuna puuetega naised seisavad jätkuvalt silmitsi mitmekordse diskrimineerimisega ning seisavad silmitsi oluliste takistustega oma põhiõiguste ja -vabaduste, näiteks õiguse haridusele ja tööle saamisele, mis võib viia sotsiaalse tõrjutuseni. 

Euroopa tasandil võttis Euroopa Parlament vastu kaks resolutsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamise kohta. Need kaks resolutsiooni sisaldavad palju konkreetseid viiteid puuetega naistele ja tüdrukutele kogu tekstis. Selles rõhutatakse, et puuetega naised ja tüdrukud puutuvad oma igapäevaelus kokku mitme diskrimineerimise mõõtmega, mis võtab erinevaid vorme - füüsilist, emotsionaalset, seksuaalset ja majanduslikku. Sellised diskrimineerimise mõõtmed tuleb viivitamatult kõrvaldada, et puuetega naised oleksid täielikult kaasatud ühiskonda.

Mark Wheatley, EUD tegevdirektor, rõhutas, et EUD-l on soolise võrdõiguslikkuse töörühm, mis keskendub kurtide naiste mõjuvõimu suurendamisele. Töörühma juhib EUD juhatuse liige Lolo Danielsson. Lisaks mainis hr Wheatley, et 2018. aasta oktoobris korraldab EUD liige, Hispaania kurtide liit (CNSE) koostöös FESORD CV-ga (Valencia kogukonna kurtide liit) Euroopa konverentsi kurtide naiste õiguste kaitsmise ja soolise võrdõiguslikkuse teemal. CNSE Hispaania kurtide naiste foorum osaleb konverentsil. Konverentsi eesmärk on suurendada arusaamist kurtide naiste olukorrast, luua kurtide naiste võrgustikke ning hõlbustada teabevahetust ja koostööd riiklike kurtide ühenduste ja ELD vahel. Lisaks töötatakse välja töökava kurtide naiste õiguste kaitsmiseks ja soolise võrdõiguslikkuse aspekti kaasamiseks ELD töö raames. Konverents toimub alates 18. augustistth kuni 20th Oktoober 2018.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content