Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

EUD:n vaihtoehtoinen raportti YK:n CRPD-komitealle ennen Euroopan unionin raportointia edeltävän luettelon (LOIPR) hyväksymistä.

UNCRPD

Maaliskuussa 2022 CRPD-komitea pitää 26. istuntonsa ja 15. esivalmistelutyöryhmänsä, jossa tarkastellaan Euroopan unionia, jota varten CRPD-komitea hyväksyy luettelon raportointia edeltävistä kysymyksistä.

Ennen kuin EU:n raportointia edeltävä luettelo hyväksyttiin, EUD ja muut eurooppalaiset järjestöt pystyivät toimittamaan vaihtoehtoisia raporttejaan. Vaihtoehtoisessa raportissaan EUD toi esiin keskeiset huolenaiheensa, jotka olivat i) kansallisten viittomakielten asema EU:n tasolla ii) kansallisten viittomakielten tunnustamisen puute EU:ssa iii) viittomakielten ja kuurojen kulttuurin kielellisen ja kulttuurisen aseman tunnustamisen puute EU:ssa.

EUD korostaa raportissa, että kansalliset viittomakielet ovat monikielisen EU:n kieliä eivätkä viestintävälineitä/muotoja/välineitä. EU on toistaiseksi ryhtynyt hyvin vähän toimiin varmistaakseen, että EU:n kansalliset viittomakielet saavat täysivaltaisten kielten aseman, joita pidetään puhuttuja kieliä vastaavina ja tasavertaisina kielinä, vaikka kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat jo tehneet niin. EUD korostaa, että EU:n on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että kansallisten viittomakielten asema kielinä varmistetaan CRPD:n 2 artiklan mukaisesti, jossa viittomakielet asetetaan tasavertaiseen asemaan puhuttujen kielten kanssa.

EUD korostaa myös, että CRPD:n mukaan kansallisten viittomakielten käyttö EU:ssa on hyväksyttävä ja sitä on helpotettava ja että EU:n on tunnustettava ja edistettävä kansallisia viittomakieliä sekä varmistettava ammattitaitoisten viittomakielen tulkkien saatavuus, mutta vaikka tähän mennessä on havaittavissa jonkin verran edistystä, EU:n tasolla tarvitaan lisätoimia. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeusinstrumentti, jossa viittomakielet tunnustetaan puhuttujen kielten rinnalle ja jossa velvoitetaan sopimusvaltiot, myös EU, edistämään, suojelemaan, tunnustamaan ja helpottamaan kansallisten viittomakielten käyttöä. EUD toteaa, että EU:n toimielimet tarjoavat kuitenkin tapauskohtaisesti tulkkausta kansainvälisille viittomakielille, mutta EU:ssa ei kuitenkaan taata kansallisten viittomakielten saavutettavuutta.

EUD korostaa, että tällä hetkellä kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat tunnustaneet kansalliset viittomakielensä kansallisella tasolla, mutta EU:n jäsenvaltioiden virallisia viittomakieliä ei ole vielä tunnustettu EU:n virallisiksi kieliksi, ja tämä olisi otettava huomioon, kun EU tulevaisuudessa noudattaa CRPD:tä. Lisäksi EUD korostaa, että CRPD:n mukaan EU:lla on velvollisuus paitsi edistää ja helpottaa kansallisten viittomakielten käyttöä myös edistää kuurojen yhteisöjen kielellistä identiteettiä, kuurojen kulttuuri mukaan luettuna.

Löydät koko raportin CRPD-komitean verkkosivuilta.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2538&Lang=en

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön