MUOTOJA

EU:n rahoittaman SHAPES-hankkeen tavoitteena on luoda ensimmäinen eurooppalainen avoin ekosysteemi, jonka avulla voidaan laajamittaisesti ottaa käyttöön monenlaisia digitaalisia ratkaisuja, joilla tuetaan ja laajennetaan ikääntyneiden henkilöiden tervettä ja itsenäistä elämää.

SHAPES-innovaatiotoimella (Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) on tarkoitus rakentaa, pilotoida ja ottaa käyttöön laajamittainen, EU:n standardoima avoin järjestelmäalusta. Integroimalla monenlaisia teknologisia, organisatorisia, kliinisiä, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja pyritään helpottamaan pitkäaikaista terveenä ja aktiivisena ikääntymistä ja korkeatasoisen elintason ylläpitämistä. Teknologian välityksellä koti- ja lähiyhteisöympäristöt ovat vuorovaikutuksessa terveys- ja hoitoverkostojen kanssa, mikä osaltaan vähentää terveys- ja hoitokustannuksia, sairaalahoitoja ja laitoshoitoa.

SHAPES Large-scale Piloting -kampanjaan osallistuu yli 2000 ikääntynyttä henkilöä 15 pilottipaikassa 10 EU:n jäsenvaltiossa, mukaan lukien kuusi aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) vertailupaikkaa, ja siihen osallistuu satoja keskeisiä sidosryhmiä, jotta voidaan löytää ratkaisuja ikääntyneiden henkilöiden terveyden, hyvinvoinnin, itsenäisyyden ja omatoimisuuden parantamiseksi ja samalla parantaa Euroopan terveys- ja hoitojärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyttä.

- Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksella nro 857159.

SHAPES-hanke jakautuu 10 temaattiseen työpakettiin, joista kukin on jaettu erityisiin tehtäviin. Tutustu tarkemmin graafiseen yhteenvetoon hankkeen rakenteesta ja aiheista, joita eri työpaketeissa ja koko hankkeessa käsitellään.

SHAPES-konsortioon kuuluu 36 kumppania 14 Euroopan maasta.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) mukaan nykyisin 25% väestöstä on iäkkäitä ihmisiä. Siksi SHAPES-hankkeessa käsitellään Euroopan terveys- ja hoitojärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyttä,

SHAPES on laaja aloite, jolla pyritään ottamaan huomioon ikääntyneiden aikuisten tarpeet ja odotukset, sillä YK:n mukaan ikäryhmä kasvaa keskimäärin 3% vuodessa.

Hanke kestää 48 kuukautta (marraskuusta 2019 lokakuuhun 2023). Ratkaisuja testaa yli 2000 SHAPES-ohjelmaan osallistuvaa ikääntynyttä aikuista sen varmistamiseksi, että ne ovat mielekkäitä ja soveltuvat eri maista ja kulttuureista tuleville käyttäjille.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit