Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ÜRO CRPD komitee vaatab Eesti läbi

ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee (ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee) pidas oma virtuaalse istungi 8.th märtsist kuni 1. märtsinist aprillist 2021. Istungi ajal oli läbivaatamisel ainult üks Euroopa riik - Eesti. See oli komitee esimene hinnang puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta Eestis. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. aasta mais.

Avalikus dialoogis, mis toimus internetis ja mida edastati veebis 12. mail.th, 15th ja 17th märtsis arutas ÜRO lapse õiguste konventsioon, mis sai Eestilt riigiaruande ning valitsusväliste organisatsioonide ja teiste sidusrühmade avaldused, mitmeid küsimusi riigi delegatsiooni ja Eesti õiguskantsleriga.

Enne läbivaatamist tegi ELD väga tihedat koostööd Eesti Kurtide Liiduga, et tagada, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisega seotud küsimusi kurtidele Eestis käsitletakse nõuetekohaselt osalisriigi läbivaatamisel. EUD julgustas Eesti Kurtide Liitu olema läbivaatamise ajal aktiivne osaline ja tegema koostööd teiste asjaomaste partneritega, et tagada, et kurdid ei jääks protsessi käigus kõrvale. Kõige olulisem on, et EUD toetas tugevalt Eesti Kurtide Liitu, kui ta esitas järgmised ettepanekud. alternatiivne aruanne mis teavitas komiteed üksikasjalikult kurtide olukorrast Eestis.

Pärast dialoogi avaldas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee kokkuvõtvad tähelepanekud ja soovitas Eestil muu hulgas tagada kurtidele ja vaegkuuljatele viipekeeletõlke ja kõnetekstide kasutamise võimalus kõigis eluvaldkondades. Lisaks julgustas komitee Eestit tugevdama meetmeid, sealhulgas stipendiumide ja muude stiimulite kaudu, et suurendada viipekeeletõlkide ametlikku koolitust, sealhulgas ülikoolide tasandil, ning võtma meetmeid kurtide kultuuri ja eesti viipekeele alase teadlikkuse tõstmiseks. Samuti kutsus komitee tungivalt üles tagama kogu avaliku teabe, sealhulgas televisiooni- ja meediateenuste kättesaadavuse kõigile puuetega inimestele viipekeele, alapealkirjade ja subtiitrite abil ning eraldama piisavad vahendid selle arendamiseks, edendamiseks ja kasutamiseks. Kokkuvõttes palus komitee võtta meetmeid ja tagada parem juurdepääs eesti viipekeele kaudu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni viie artikli rakendamisel: artikkel 13 (õiguskaitse kättesaadavus), artikkel 21 (sõna- ja arvamusvabadus ning juurdepääs teabele), artikkel 24 (haridus), artikkel 27 (töö ja tööhõive), artikkel 30 (osalemine kultuurielus, vaba aja veetmises, vaba aja veetmises ja spordis).

EUD koostööd Eesti Kurtide Liiduga võib vaadelda hea praktika näitena, kui jõudude ühendamine toob kaasa soodsaid tulemusi. EUD soovib tänada Eesti Kurtide Liitu nende raske töö eest, millega tagati kurtide vaatenurkade nähtavus läbivaatamisprotsessis, ning julgustab teisi liikmeid olema sama aktiivsed ÜRO konventsiooni läbivaatamisprotsessis.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content