Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Herziening van de richtlijn webtoegankelijkheid�

De Richtlijn webtoegankelijkheid (WAD), ook bekend als Richtlijn EU 2016/2102, is op 22 december 2016 geïmplementeerd. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de toegankelijkheid binnen de particuliere sector bij de toegang tot websites en mobiele applicaties. Aangezien de EU een staat is die partij is bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), draagt de richtlijn bij aan de uitvoering van artikel 9, UNCRPD en aan de aanbevelingen in algemeen commentaar nr. 2 van het UN CRPD-comité over artikel 9.

Met name in de pandemische periode is de toegankelijkheid van het web een fundamenteel instrument geworden om de integratie van personen met een handicap in de samenleving te bevorderen. De door de richtlijn vastgestelde toegankelijkheidsvereisten omvatten:

  • een toegankelijkheidsverklaring voor elke website en mobiele toepassing;
  • een feedbackmechanisme voor gebruikers om toegankelijkheidsproblemen te melden;
  • regelmatige monitoring en rapportage door de lidstaten van websites en apps van de overheid.
    In december 2022 heeft de Europese Commissie een evaluatieverslag uitgebracht over de periode van 2016 tot 2019 over het WAD. Het verslag analyseert de goedkeuring van de WAD-vereisten in de EU-lidstaten in het kader van nationale wetgeving en andere politieke acties. In het verslag wordt met name geschat dat de WAD heeft bijgedragen aan de toename van de producten en diensten van de overheidssector op het gebied van webtoegankelijkheid, de harmonisatie van de nationale wetgeving in de hele EU en de algemene bewustwording van bestaande toegankelijkheidsvraagstukken. In het verslag wordt echter ook gewezen op een aantal belangrijke punten die de komende jaren moeten worden aangepakt:
  1. Gebrek aan deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid in Europa: dit zorgt voor grotere problemen bij het aanbieden van adequaat toegankelijke websites of mobiele toepassingen. Bovendien zorgt het tekort aan gekwalificeerde deskundigen op het gebied van toegankelijkheid voor een gebrek aan ondersteuning van overheidsinstanties bij het testen en controleren van toegankelijke websites.
  2. Weinig gebruik van het feedbackmechanisme: dit werd ook veroorzaakt door de ontoegankelijkheid van het feedbackmechanisme zelf, waarmee klachten over de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen hadden kunnen worden verzameld. In het komende jaar moet het feedbackmechanisme op nationaal niveau worden ingevoerd, zodat alle eindgebruikers feedback kunnen geven over de toegankelijkheid van het web.
  3. De handhaving moet worden verbeterd: hoewel alle lidstaten handhavingsinstanties hebben aangewezen en formele handhavingsprocedures hebben ingesteld, lijkt het effect minimaal te zijn. Het is belangrijk dat de uitvoering van de handhavingsmaatregelen in de toekomst wordt gewaarborgd.
  4. Opleiding en ondersteuning: hoewel veel landen opleidingen over toegankelijkheidsthema's hebben ingevoerd, zijn de activiteiten in de monitoringverslagen vaak zeer algemeen afgebakend, waardoor het moeilijk is beste praktijken vast te stellen en uit te wisselen die kunnen worden overgenomen.

In de WAD-evaluatie van de Europese Commissie wordt duidelijk ingegaan op de algemene moeilijkheden die personen met een handicap in de EU ondervinden wanneer zij toegang proberen te krijgen tot informatie- en communicatietechnologieën (ICT).
De EUD erkent de inspanningen van de WAD ter bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap, maar het is van fundamenteel belang erop te wijzen dat de betekenis van toegankelijkheid kan verschillen naar gelang van de specifieke soort handicap. Voor doven kan een onbelemmerde toegang tot informatie, communicatie en kennis alleen worden gewaarborgd door de toegang tot gebarentaal. Daarnaast kan dit tot op zekere hoogte ook worden bereikt door gebruik te maken van een "gemakkelijk te lezen" formaat. Gezien de rol die ICT nu speelt, is het voor doven bijzonder belangrijk dat zij op voet van gelijkheid met anderen volledige toegang tot het web hebben. Zo zal de toegankelijkheid van ICT voor doven meer kansen op toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen. De EUD roept de lidstaten dan ook op om de WAD volledig te handhaven en de problemen die in de evaluatie van de Europese Commissie naar voren zijn gekomen, aan te pakken door de volgende maatregelen uit te voeren:
- In overeenstemming met het beginsel "niets over ons zonder ons" moeten dovendeskundigen of deskundigen op het gebied van toegankelijkheid voor doven, aanbevolen door een organisatie die doven vertegenwoordigt, worden betrokken. Het is van cruciaal belang dat ontwikkelaars dovendeskundigen/deskundigen op het gebied van toegankelijkheid voor doven bij het project betrekken om de uitwisseling van goede praktijken inzake toegankelijkheid te bevorderen en te garanderen dat het dovenperspectief in de uitvoering van het WAD wordt geïntegreerd.
- Keuze van toegankelijke formaten: om doven toegang te geven tot ICT is het belangrijk dat zij vrij kunnen kiezen tussen formaten zoals vertolking in gebarentaal, ondertiteling of ondertiteling, een gemakkelijk te lezen formaat of een combinatie daarvan in een voorkeurstaal. Deze formaten moeten van hoge kwaliteit zijn en garanderen dat voor alle vertolkingsopties gekwalificeerde, professionele gebarentaaltolken worden ingezet.
- Opneming van een brede definitie van toegankelijkheid op nationaal wettelijk niveau: wetgeving op nationaal niveau en de handhaving daarvan moeten waarborgen dat bij de toegankelijkheidsvereisten en sancties, waaronder boetes, rekening wordt gehouden met de volledige diversiteit van soorten handicaps, bijvoorbeeld door ook te zorgen voor volledige toegankelijkheidsvereisten voor doven.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud