ΣΧΗΜΑΤΑ

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο SHAPES αποσκοπεί στη δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού ανοικτού οικοσυστήματος που θα επιτρέψει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών λύσεων για την υποστήριξη και την επέκταση της υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων αυτών ατόμων.

Η δράση καινοτομίας Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES) σκοπεύει να δημιουργήσει, να δοκιμάσει και να αναπτύξει μια μεγάλης κλίμακας, τυποποιημένη από την ΕΕ ανοικτή πλατφόρμα. Η ενσωμάτωση ενός ευρέος φάσματος τεχνολογικών, οργανωτικών, κλινικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών λύσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μακροχρόνιας υγιούς και ενεργού γήρανσης και της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου ζωής. Με τη μεσολάβηση της τεχνολογίας, τα περιβάλλοντα της οικίας και της τοπικής κοινότητας αλληλεπιδρούν με τα δίκτυα υγείας και περίθαλψης (Υ&Σ), συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους Υ&Σ, των νοσηλειών και της ιδρυματικής περίθαλψης.

Η μεγάλης κλίμακας πιλοτική εκστρατεία SHAPES εμπλέκει περισσότερα από 2.000 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 15 πιλοτικές περιοχές σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 6 περιοχών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την ενεργό και υγιή γήρανση (ΑΗΑ), και εμπλέκει εκατοντάδες βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν την υγεία, την ευημερία, την ανεξαρτησία και την αυτονομία των ηλικιωμένων ατόμων, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης στην Ευρώπη.

- Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857159.

Το έργο SHAPES διαρθρώνεται σε 10 θεματικά πακέτα εργασίας (WP), καθένα από τα οποία υποδιαιρείται σε συγκεκριμένες εργασίες. Μάθετε περισσότερα εξερευνώντας μια γραφική περίληψη της δομής του έργου και των σχετικών θεμάτων που εξετάζονται από τα διάφορα πακέτα εργασίας και από το σύνολο του έργου.

Η κοινοπραξία SHAPES αποτελείται από 36 εταίρους από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), το 25% του σημερινού πληθυσμού αντιπροσωπεύεται από ηλικιωμένους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο SHAPES ασχολείται με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης στην Ευρώπη,

Το SHAPES είναι μια ευρεία πρωτοβουλία για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των ηλικιωμένων, μιας πληθυσμιακής ομάδας που, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 3% ετησίως.

Το έργο θα διαρκέσει 48 μήνες (από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2023). Οι λύσεις αυτές θα δοκιμαστούν από περισσότερους από 2.000 ηλικιωμένους ενήλικες που συμμετέχουν στο SHAPES, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν νόημα και είναι κατάλληλες γιαχρήστες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα