Προσωπικό

Ανώτερη διοίκηση

Mark Wheatley

Mark Wheatley

Εκτελεστικός Διευθυντής

United Kingdom
Martyna Balčiūnaitė

Martyna Balčiūnaitė

Διαχειριστής πολιτικής

Lithuania
David Hay

David Hay

Διευθυντής επικοινωνίας & μέσων ενημέρωσης

United Kingdom
Frankie Picron

Frankie Picron

Διαχειριστής έργου

Belgium

Προσωπικό

Σωτηρούλα Κυθρεώτη

Υπεύθυνος διαχείρισης και οικονομικών

Cyprus

Pending

Υπεύθυνος πολιτικής και επικοινωνίας

Charlotte Olhausen

Υπεύθυνος πολιτικής και επικοινωνίας

Ireland
Davy Van Landuyt

Davy Van Landuyt

Υπεύθυνος έργου

Belgium

Rehana Omardeen

Υπεύθυνος έργου