Στρατηγικό σχέδιο

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΕΔ και στο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΔ 2021 - 2028, μπορεί κανείς να βρει τη δήλωση αποστολής της ΕΕΔ: Στόχος της EUD είναι να εκπροσωπεί και να προωθεί τα συμφέροντα των κωφών στην Ευρώπη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της EUD είναι να διασφαλίσει την ισότητα και τη μη διάκριση στη δημόσια και ιδιωτική ζωή για τα κωφά άτομα σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους.

Οι κύριοι μακροπρόθεσμοι στόχοι της είναι:

 • Αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης μιας αυτόχθονης νοηματικής γλώσσας.
 • Ενδυνάμωση μέσω της πρόσβασης στην επικοινωνία και την πληροφόρηση
 • Ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2021 - 2028 της EUD, το όραμα της EUD είναι οι κωφοί σε όλη την Ευρώπη να έχουν ισότητα τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές πτυχές της ζωής. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2021 - 2028 της EUD, οι εννέα στρατηγικοί στόχοι και οι γενικοί στόχοι της EUD είναι:

 1. Πλήρης προσβασιμότητα μέσω ενεργητικών δράσεων και μέτρων σε επίπεδο ΕΕ
 2. Πλήρης συμμετοχή των κωφών μέσω της ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών
 3. Ισότητα που προωθείται από την οδηγία του Συμβουλίου
 4. Ίση πρόσβαση στην απασχόληση για τους κωφούς στην Ευρώπη
 5. Κατάρτιση για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των κωφών και την ευαισθητοποίηση των κωφών
 6. Κοινωνική προστασία για τα κωφά άτομα στην Ευρώπη μέσω της εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων
 7. Ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τα κωφά άτομα στην Ευρώπη
 8. Εξωτερική δράση για την εδραίωση των σχέσεων με τα διοικητικά όργανα
 9. Προσβάσιμη πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για κωφά παιδιά και φοιτητές στην Ευρώπη Από τις αρχές Ιανουαρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου 2022 η EUD θα υλοποιήσει 4 συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο τετραετές πρόγραμμα εργασίας της Επιχειρησιακής Επιχορήγησης.