Δραστηριότητες

Οι πολιτικές δραστηριότητες της EUD αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πολιτικές και οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν πλήρως και με ακρίβεια τις προοπτικές των κωφών σε επίπεδο ΕΕ και δεν τους αφήνουν πίσω. Στόχος της EUD είναι να διασφαλίσει ότι κατά την εφαρμογή της CRPD του ΟΗΕ σε επίπεδο ΕΕ μέσω όλων των σχετικών νομοθεσιών, πολιτικών και πρωτοβουλιών εκπληρώνονται, προστατεύονται και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των κωφών ατόμων στην ΕΕ

Οι δραστηριότητες της ΕΕΔ για την ανάπτυξη ικανοτήτων αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι οι ΕΑΔ είναι εξοπλισμένες ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της EUD αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των κωφών.

Σχετικά άρθρα