Αποποίηση ευθύνης

Ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών και παρόλο που καταβάλλουμε προσπάθειες να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Μέσω αυτού του δικτυακού τόπου μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν τελούν υπό τον έλεγχο της EUD. Δεν ελέγχουμε τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται απαραιτήτως σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η EUD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) είναι εμπιστευτικές και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους παραλήπτες που αναφέρονται ανωτέρω. Εάν δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορείτε να αποκαλύψετε, να αναπαραγάγετε ή να κάνετε χρήση των πληροφοριών αυτών σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Εάν λάβατε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα κατά λάθος, καλείστε να ενημερώσετε αμέσως τον αποστολέα και να διαγράψετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή σας.