Πλήρη μέλη

Με έδρα τις Βρυξέλλες του Βελγίου, η EUD είναι μια μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση (ENGO), τα μέλη της οποίας αποτελούνται από τις Εθνικές Ενώσεις Κωφών (NAD).

Είναι η μόνη υπερεθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τα άτομα με κώφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι μία από τις λίγες ENGO που εκπροσωπούν ενώσεις από όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πλήρη μέλη

Συνδεδεμένα μέλη