Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Η EUD υποστηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 (ΕΣΔΑΑ), ώστε να διασφαλιστεί η φιλόδοξη εφαρμογή της για τα κωφά άτομα στην ΕΕ.

Η στρατηγική αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να βιώσουν την πλήρη κοινωνική και οικονομική ένταξη σε ισότιμη βάση με τους άλλους και να ζήσουν χωρίς διακρίσεις.

Σχετικά άρθρα