ΕΡΓΟ SIGNON
H2020

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι η EUD θα συμμετάσχει στο έργο SignON (πρόγραμμα H2020), το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021.

Η EUD θα συμμετάσχει στην κοινοπραξία SignON με επικεφαλής το Dublin City University, η οποία αποτελείται από 17 εταίρους και θα προωθήσει την εμπειρογνωμοσύνη της EUD και την προοπτική του τελικού χρήστη.

Το έργο SignON στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κωφών και ακουόντων ατόμων σε όλη την Ευρώπη με στόχο την ιρλανδική, βρετανική, ολλανδική, φλαμανδική και ισπανική νοηματική γλώσσα και την αγγλική, ιρλανδική, ολλανδική και ισπανική ομιλούμενη γλώσσα.

Η EUD θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη συνδημιουργία και την ανταπόκριση των χρηστών και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών για την υποστήριξη της κοινοπραξίας SignON με τον καθορισμό περιπτώσεων χρήσης, τον συν-σχεδιασμό και τη συν-ανάπτυξη της υπηρεσίας και της εφαρμογής SignON.

(προσωρινός) δικτυακός τόπος : https://signon-project.eu/
(Η VGTC είναι υπεύθυνη για το κανάλι διάδοσης)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα