Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η EUD αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά όργανα: τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της EUD, και τη Γραμματεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη: έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και τρία τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε τέσσερα χρόνια, η Γενική Συνέλευση της EUD εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται από τα Πλήρη Μέλη της EUD, τις Εθνικές Ενώσεις Κωφών (NADs). Τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να επανεκλεγούν, εφόσον η NAD υποστηρίζει την υποψηφιότητά τους. Μετά την εκλογή τους, τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για την από κοινού εποπτεία του έργου και των δραστηριοτήτων της EUD. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

Πρόεδρος

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Αντιπρόεδρος

France

Paal Richard Peterson

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Norway

David Buxton

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Belgium