Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Ανασκόπηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Το Οδηγία για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAD), επίσης γνωστή ως οδηγία ΕΕ 2016/2102, τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2016. Στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι η προώθηση της προσβασιμότητας στον ιδιωτικό τομέα κατά την πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Καθώς η ΕΕ είναι κράτος μέλος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), η οδηγία συμβάλλει στην εφαρμογή του άρθρου 9, UNCRPD και στις συστάσεις του Γενικού Σχολίου αριθ. 2 της Επιτροπής CRPD των Ηνωμένων Εθνών για το άρθρο 9.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο της πανδημίας, η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο έχει καταστεί θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που θεσπίζει η οδηγία περιλαμβάνουν:

  • δήλωση προσβασιμότητας για κάθε ιστότοπο και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα,
  • έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης για την αναφορά προβλημάτων προσβασιμότητας από τους χρήστες,
  • τακτική παρακολούθηση καθώς και υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές του δημόσιου τομέα.
    Τον Δεκέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της περιόδου 2016-2019 σχετικά με το WAD. Η έκθεση αναλύει την υιοθέτηση των απαιτήσεων της WAD στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και άλλων πολιτικών δράσεων. Συγκεκριμένα, στην έκθεση εκτιμάται ότι το WAD συνέβαλε στην αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών προσβασιμότητας του δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο, στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και στη γενική ευαισθητοποίηση για τα υφιστάμενα ζητήματα προσβασιμότητας. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει επίσης διάφορα βασικά σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια:
  1. Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα προσβασιμότητας στην Ευρώπη: αυτό προκαλεί αυξημένες δυσκολίες στην παροχή επαρκώς προσβάσιμων δικτυακών τόπων ή εφαρμογών για κινητές συσκευές. Επιπλέον, η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών προσβασιμότητας προκαλεί έλλειψη υποστήριξης προς τους φορείς του δημόσιου τομέα στον τομέα της δοκιμής και του ελέγχου προσβάσιμων ιστότοπων.
  2. Μικρή χρήση του μηχανισμού ανατροφοδότησης: αυτό προκλήθηκε επίσης από τη μη προσβασιμότητα του ίδιου του μηχανισμού ανατροφοδότησης, ο οποίος θα επέτρεπε τη συλλογή παραπόνων σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ο μηχανισμός ανατροφοδότησης πρέπει να επιβληθεί σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας σε όλους τους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την προσβασιμότητα του διαδικτύου.
  3. Η επιβολή πρέπει να βελτιωθεί: παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν διορίσει όργανα επιβολής και έχουν θεσπίσει επίσημες διαδικασίες επιβολής, ο αντίκτυπος φαίνεται να είναι ελάχιστος. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εφαρμογή των μέτρων επιβολής στο μέλλον.
  4. Εκπαίδευση και υποστήριξη: αν και πολλές χώρες έχουν καθιερώσει εκπαιδεύσεις σε θέματα προσβασιμότητας, οι δραστηριότητες στις εκθέσεις παρακολούθησης συχνά περιγράφονται με πολύ γενικό τρόπο, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν.

Η επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το WAD αξιολογεί με σαφήνεια τις γενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην ΕΕ κατά την προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η ΕΕΔ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της WAD για την προώθηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ωστόσο, είναι θεμελιώδες να τονιστεί πώς η έννοια της προσβασιμότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας. Για τα κωφά άτομα, η χωρίς εμπόδια πρόσβαση στην πληροφόρηση, την επικοινωνία και τη γνώση μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της πρόσβασης στη νοηματική γλώσσα. Επιπλέον, αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό με τη χρήση "ευανάγνωστης" μορφής. Λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν πλέον οι ΤΠΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κωφά άτομα να έχουν πλήρη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Για παράδειγμα, η προσβασιμότητα των ΤΠΕ για τους κωφούς θα προωθήσει περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, η EUD καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το WAD και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που επισημάνθηκαν στην επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της εφαρμογής των ακόλουθων μέτρων:
- Σύμφωνα με την αρχή "τίποτα για εμάς χωρίς εμάς", πρέπει να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες κωφών ή εμπειρογνώμονες σε θέματα προσβασιμότητας για κωφούς, οι οποίοι συνιστώνται από οργάνωση που εκπροσωπεί κωφούς. Είναι ζωτικής σημασίας για τους προγραμματιστές να εμπλέκουν κωφούς εμπειρογνώμονες/εμπειρογνώμονες σε θέματα προσβασιμότητας για κωφά άτομα, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών προσβασιμότητας και να διασφαλιστεί ότι η οπτική των κωφών ενσωματώνεται στην εφαρμογή του WAD.
- Επιλογή προσβάσιμων γλωσσικών μορφών: για την πρόσβαση των κωφών στις ΤΠΕ, είναι σημαντικό να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ μορφών όπως η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ο υποτιτλισμός ή οι λεζάντες, η ευανάγνωστη μορφή ή ένας συνδυασμός αυτών σε μια προτιμώμενη γλώσσα. Οι μορφές αυτές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να διασφαλίζουν τη χρήση εξειδικευμένων, επαγγελματιών διερμηνέων νοηματικής γλώσσας για κάθε επιλογή διερμηνείας.
- Συμπερίληψη ευρέος ορισμού της προσβασιμότητας σε εθνικό νομικό επίπεδο: η νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο και η επιβολή της θα πρέπει να εγγυάται ότι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, λαμβάνουν υπόψη την πλήρη ποικιλομορφία των τύπων αναπηρίας, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας επίσης πλήρεις απαιτήσεις προσβασιμότητας για κωφά άτομα.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο