Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Spremljevalni dogodki - 14. zasedanje konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD)

V tednu od 14.th - 18th junija 2021 v okviru 14th na zasedanju Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (COSP CRPD) se je EUD udeležila več spremljevalnih dogodkov, ki so jih organizirale različne organizacije, kot so Evropski invalidski forum (EDF), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) in druge. V nadaljevanju so na voljo povzetki dogodkov, ki se jih je udeležila EUD: 

Digitalna dostopnost: Strategije za zagotavljanje vključevanja invalidov v postpandemijo: Izgradnja boljših prizadevanj

Na 14.th junija 2021 se je EUD udeležila spremljevalnega dogodka, ki sta ga gostila organizacija Disabled People's International in Globalna pobuda za vključujoče informacijsko-komunikacijske tehnologije (G3ICT). Med razpravami je vsak razpravljavec poudaril ključno vlogo digitalne dostopnosti pri zagotavljanju, da nobena invalidna oseba ne bo zapostavljena.   

Axel Leblois, predsednik G3ICT, je predstavil Poročilo o indeksu DARE družbe G3ICT za leto 2020 ki je razkrila vse večjo zavezanost držav pogodbenic Konvencije ZN o pravicah invalidov k spodbujanju digitalne dostopnosti. Vendar je bilo poudarjeno, da je le nekaj držav pogodbenic sprejelo konkretne ukrepe za učinkovito izvajanje digitalne dostopnosti za invalide v praksi. Leblois je izjavil, da je pandemija dramatično upočasnila izvajanje programov in strategij digitalnega vključevanja, namenjenih invalidom, in ustvarila večjo vrzel, zaradi katere invalidi ostajajo v ozadju.  

Na tem spremljevalnem dogodku je G3ICT skupaj s partnerji predstavil naslednje pobude: 

-         Štipendija akademije DARE: Namen te štipendije je pomagati posameznikom, ki zastopajo organizacije invalidov, pri pridobivanju znanja in izkušenj na področju digitalne dostopnosti, ki so pomembne za njihovo zagovorniško delo. 

-         Serija spletnih seminarjev Akademije DARE: Cilj akademije DARE je spodbujati odprto medsebojno izmenjavo učinkovitih politik in praks, obogateno z dialogom med zainteresiranimi stranmi, vključno s predstavniki invalidskih organizacij, oblikovalci politik in zasebnim sektorjem.  

-         Globalna mreža za vključujoče IKT za invalide: Namen te mreže je okrepiti glas in zastopanost invalidov v okviru programov in pobud G3ICT za spodbujanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov (CRPD) pri reševanju vprašanj, povezanih s pomanjkanjem digitalne dostopnosti in vključujočih IKT. 

Nato je David Bainbridge, izvršni direktor CBM Global Disability Inclusion, predstavil nedavno raziskavo, ki jo je izvedla interesna skupina invalidov. Ta raziskava je bila opravljena v sodelovanju z več mednarodnimi in nacionalnimi invalidskimi organizacijami, vključno s Svetovno zvezo gluhih. Raziskava se je osredotočila na vpliv COVID-19 v letih 2020 in 2021 ter raven dostopnosti v tem obdobju v treh različnih državah: Boliviji, Nigeriji in Bangladešu. Raziskava je razkrila dve glavni oviri, ki ju je izpostavila pandemija: pomanjkanje dostopa do informacij COVID-19 za vse invalide in pomanjkanje ukrepov socialne zaščite, kar povzroča ovire na področjih zaposlovanja, zdravja in izobraževanja.

Ovire, spodbujevalci in rešitve za izobraževanje, ki vključuje invalide

Na 15.th junija 2021 se je EUD udeležil spletnega spremljevalnega dogodka, ki sta ga gostila Inclusion International in Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Organizaciji sta predstavili nove dokaze, ki sta jih zbrali Svetovna banka in Inclusion International o vplivu COVID-19 na izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, in se strinjali z inovativnimi rešitvami, sprejetimi za reševanje izzivov, ki jih prinaša učenje na daljavo.    

Manos Antoninis, direktor poročila o globalnem spremljanju izobraževanja (GEM) pri Unescu, je predstavil ugotovitve raziskave, ki se je začela maja 2020. Poročilo je izpostavilo zaskrbljenost zaradi vse večje segregacije učencev s posebnimi potrebami ob vrnitvi v šole. To je povečalo stopnjo zaskrbljenosti glede dostopnosti izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Za gluho skupnost je to poročilo vključevalo ovire, s katerimi se soočajo gluhi učenci, pri čemer je navajalo, da številne možnosti učenja na daljavo niso dostopne v nacionalnih znakovnih jezikih. Poročilo je opozorilo tudi na občutek izolacije med gluhimi učenci.   

EUD poudarja pomen dostopnosti nacionalnih znakovnih jezikov za gluhe učence v vseh učnih okoljih, vključno z oddaljenimi. Uporaba znakovnega jezika že v zgodnjem otroštvu je bistvenega pomena za zagotavljanje opolnomočenja in enakosti v izobraževanju. 

Poročilo "Pivoting to Inclusion: Izkoriščanje izkušenj iz krize COVID-19 za učence s posebnimi potrebami" tukaj.

Položaj avtohtonih žensk in deklet s posebnimi potrebami v prizadevanjih za okrevanje po pandemiji COVID-19

Na 15.th junija 2021 sta Stalno avstralsko predstavništvo pri ZN in UN Women skupaj organizirala spletni seminar o vplivu pandemije na kulturno asimilacijo in zaščito domorodnih žensk in invalidnih deklet. Poročilo Mednarodne organizacije dela o "Avtohtoni invalidi: Dostop do usposabljanja in zaposlitve" po ocenah po svetu živi približno 1 milijarda invalidov, od tega naj bi jih bilo 54 milijonov avtohtonih prebivalcev.  

Na dogodku je bilo predstavljenih več izzivov, ki jih je razkrila pandemija, eden od njih je bil, da je zdravstvena oskrba nedosegljiva številnim domorodnim ženskam in invalidnim dekletom. V več državah se je povečalo nasilje na podlagi spola in psihično nasilje nad invalidnimi ženskami in dekleti iz domorodnih ljudstev. Eden od ključnih izzivov je bil tudi pomanjkanje dostopa do sodelovanja, saj avtohtona dekleta in invalidne ženske med pandemijo niso bile vključene v oblikovanje javnih politik. 

Na panelu so sodelovali predstavniki z vsega sveta, od Nepala, Kenije do Avstralije, ki so se zavzemali za smiseln dostop do zdravstvenega varstva. Ena od razpravljavk, Denise Taya, gluha članica svetovne mreže Indigenous Persons with Disabilities Global Network (IPWDGN), je predstavila svojo izkušnjo nosečnosti med pandemijo. Taya je izpostavila pomanjkanje dostopa do znakovnega jezika v bolnišnici, kar ji je onemogočilo sporazumevanje med porodom, ter pomanjkanje dostopa do izobraževanja in osnovnega zdravstvenega varstva za njeno skupnost zaradi neukrepanja vlade.

Zastopanje je pomembno! Gluhi člani v odboru UNCRPD

Na 16.th junija 2021 so v okviru konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov stalno predstavništvo Avstrije pri ZN, Svetovna zveza gluhih (WFD) in Svetloba za svet organizirali spremljevalni dogodek, ki se je osredotočil na to, kako zagotoviti boljšo zastopanost gluhih oseb v odboru Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.  

Dogodek se je začel s pesmijo, ki jo je napisala dobitnica nagrade Her Abilities, vodja izobraževanja in avtorica Bernice Adekeye Oyeleke. Pesem z naslovom "Izključeni med izključenimi" je bila napisana v nigerijskem znakovnem jeziku; Videoposnetek si oglejte tukaj. V pesmi je opisala izkušnje izključenosti in predstavila svojo vizijo vključujoče družbe. 

Na dogodku so razpravljavci poudarili, da pomanjkljiva zastopanost ne odraža raznolikosti invalidov in vključenosti, ki jo želimo doseči. Dr. Joseph Murray, predsednik WFD, je predstavil zagovorniško delo WFD, da bi zagotovili priznavanje človekovih pravic gluhih oseb. Poleg tega je g. Murray predstavil presečišče jezikovnih pravic in pravic invalidov.   

Ta dogodek je bil pomemben za nacionalna združenja gluhih, saj moramo zagotoviti medsebojno povezavo med vladami držav pogodbenic Konvencije in skupnostmi gluhih. Vlade, ki so podpisnice CRPD, morajo v odbor CRPD imenovati znakovno gluho osebo, da bi zagotovile, da bo v vse razprave vključen pogled gluhih. Potrebujemo praktično izvajanje načela nič o nas brez nas.

Izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov s strategijami za invalide

Na 17.th junija 2021 se je EUD udeležil spletnega seminarja, ki ga je gostila Evropska unija s sofinancerjema Avstrijo in Evropskim invalidskim forumom. Ta spremljevalni dogodek je bil osredotočen na izmenjavo mnenj o razvoju invalidskih strategij kot orodij za izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD). Prof. Gerard Quinn, posebni poročevalec za pravice invalidov, je vodil dogodek.   

Lucy Diwan, vršilka dolžnosti vodje enote za invalidnost in vključevanje pri Evropski komisiji, je predstavila novo evropsko strategijo za pravice invalidov 2021-2030, ki je bila predstavljena marca letos. Strategija zajema številna področja, njen cilj pa je zagotoviti popolno varstvo pravic invalidov, kot so dostopnost, enakost in nediskriminacija.  

Gopal Mitra, višji uradnik za socialne zadeve v skupini za invalidnost pri izvršnem uradu generalnega sekretarja Združenih narodov, je predstavil strategijo ZN za vključevanje invalidov, ki je bila predstavljena junija 2019 in zajema tri stebre delovanja ZN: razvoj, človekove pravice ter mir in varnost. 

Predsednik Evropskega invalidskega foruma Ioannis Vardkastanis je pozdravil skorajšnjo ustanovitev invalidske platforme s strani Evropske komisije. Ta nova pobuda bo nadomestila sedanjo skupino na visoki ravni za invalidnost in bo podpirala izvajanje evropske strategije za pravice invalidov ter nacionalnih strategij na področju invalidnosti.  

Andreas Reinalter, vodja oddelka za pravice invalidov na Zveznem ministrstvu za socialne zadeve, zdravje, oskrbo in varstvo potrošnikov v Avstriji, je predstavil njihovo nacionalno strategijo na področju invalidnosti. Gospod Reinalter je predstavil različne predpise na nacionalni ravni, katerih cilj je zagotoviti pravice invalidov na področjih izobraževanja, zdravstvenega varstva in drugih. Gospod Reinalt je predstavil tudi prizadevanja Avstrije za izvajanje evropskega akta o dostopnosti. 

Na dogodku je bila poudarjena pomembna vloga strategij za invalide pri izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov. EUD pozdravlja nedavno objavo evropske strategije o pravicah invalidov in se veseli sodelovanja z vsemi ustreznimi partnerji pri njenem izvajanju v EU.

Vključevanje invalidov v zdravstvenem sektorju

V petek, 18th junija 2021 se je EUD udeležila spletnega seminarja, ki so ga organizirali Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodna zveza za invalide (IDA) ter stalno predstavništvo Pakistana pri Združenih narodih. Spletni seminar je bil osredotočen na "boljšo obnovo" po COVID-19 ter na načrte odzivanja in obnove, ki zahtevajo vključevanje invalidnosti. 

Organizatorji so predstavili poglede invalidov po vsem svetu in obstoječe fizične ovire, ki preprečujejo dostop do zdravstvenih ustanov, ovire pri dostopu do informacij in ovire v odnosu, ki povzročajo diskriminacijo. Vključena je bila tudi perspektiva gluhe skupnosti, ki je poudarila, da obstajajo številne ovire pri sporazumevanju z zdravstvenimi delavci.   

Razprava je odražala pomanjkanje komunikacije nacionalnih vlad v zvezi s pandemijo in cepljenjem invalidov. IDA je poudarila potrebo po boljši usklajenosti med ministrstvi za socialne zadeve in zdravstvo, saj je vsako ministrstvo odgovorno za vključevanje invalidov v svoje agende.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino