Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της EUD επικεντρώνονται σε διάφορα θέματα σημαντικά για την κοινότητα των κωφών. Στόχος των εργαστηρίων είναι να προωθήσουν την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των εθνικών ενώσεων κωφών και μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών επιπέδων.