Verksamheter

EUD:s politiska verksamhet syftar till att se till att EU:s lagstiftning, politik och strategier helt och hållet och korrekt återspeglar dövas perspektiv på EU-nivå och inte lämnar dem i sticket. EUD:s mål är att se till att dövas rättigheter uppfylls, skyddas och respekteras när FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs på EU-nivå genom all relevant lagstiftning, politik och initiativ.

EUD:s verksamhet för kapacitetsuppbyggnad syftar till att se till att de nationella delegationerna är rustade att försvara sina rättigheter på nationell nivå. EUD:s kommunikationsverksamhet syftar till att öka medvetenheten om dövas rättigheter.

Relaterade artiklar