EU-parlamentet

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på EU-nivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljarna i alla medlemsstater för att företräda medborgarnas intressen när det gäller EU:s lagstiftning och för att se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

EUD etablerar och upprätthåller relationer med parlamentsledamöterna, särskilt med ledamöterna i Europaparlamentets tvärgrupp för funktionshindrade.