Jämställdhet mellan kvinnor och män

EUD är fast besluten att fortsätta att främja jämställdhet mellan könen och ta itu med diskriminering på flera grunder, eftersom särskild uppmärksamhet ägnas åt att främja och skydda döva kvinnors och flickors rättigheter i all politik, kapacitetsuppbyggnad och kommunikationsverksamhet.