Presscenter

Du kan ladda ner EUD-logotypen för lämplig användning här:

Läs det här dokumentet innan du använder EUD-logotypen. Genom att använda EUD-logotyperna godkänner du att vara bunden av följande villkor. Dessa villkor kan uppdateras av EUD från tid till annan genom att publicera de uppdaterade villkoren utan föregående separat meddelande till dig.

Godkännande

Detta är villkoren mellan dig och EUD Europa N.V., med säte på Rue de la Loi - Wetstraat 26/15 - 1000 Bryssel - BELGIEN.

("EUD") om användningen av EUD:s logotyper som kan laddas ner från denna webbplats.

Använd

EUD ger dig (person eller företag) som journalist, pressföretag eller pressmedlem rätt att ladda ner och använda alla EUD-logotyper i Europa, Mellanöstern och Afrika och på Internet endast för pressändamål, inklusive i följande medier:

a) tryckt press (inklusive tidningsomslag)

b) TV

c) medier på nätet

d) tidningar

Inom ramen för den tillåtna användningen får EUD-logotyperna inte ändras eller förändras på något sätt. EUD-logotyperna måste alltid visas konsekvent och i enlighet med de riktlinjer som anges.

EUD-logotyperna får inte användas för kommersiella ändamål, inklusive men inte begränsat till handelsfrämjande åtgärder, material för försäljningsställen, affischer, reklamskyltar eller andra kommersiella ändamål.

EUD-logotyperna får inte användas på ett sätt som urvattnar deras värde, som sätter EUD eller dess dotterbolag i vanrykte eller som skapar förvirring om förhållandet mellan dig, ditt företag och EUD och/eller EUD-koncernen. Om EUD efter eget gottfinnande anser att något av EUD:s logotyper används på ett sådant sätt, ska du på begäran omedelbart upphöra med att använda EUD:s logotyper på det aktuella sättet.

Du bekräftar och godkänner att du inte har någon rätt, titel eller intresse i EUD-logotyperna annat än vad som uttryckligen framgår av dessa villkor, och att alla sådana rättigheter, titlar eller intressen i EUD-logotyperna uteslutande ska ägas av EUD och/eller EUD-koncernen. Du bekräftar och godkänner vidare att ingenting i dessa villkor ska tolkas som en överlåtelse eller ett beviljande av någon rättighet, titel eller intresse i eller till EUD-logotyperna eller i någon upphovsrätt, varumärke eller industriell design som tillhör EUD eller EUD:s företagsgrupp, med undantag för den begränsade rättighet som beviljas enligt dessa villkor. EUD och alla företag i EUD:s koncern och deras tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare eller agenter utesluter i största möjliga utsträckning enligt lag allt ansvar för alla belopp eller typer av förluster eller skador som kan uppstå för dig eller en tredje part (inklusive utan begränsning, direkta, indirekta, straffrättsliga eller följdförluster eller skador, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kontrakt, användning av pengar, eller förlust eller skador) som härrör från eller på något sätt är kopplade till nedladdningen och/eller användningen, oförmågan att ladda ner och/eller använda eller resultaten av nedladdningen och/eller användningen av EUD-logotyperna. Detta ska inte påverka dina lagstadgade rättigheter eller något ansvar, skada eller rättsmedel som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

Uppsägning

EUD förbehåller sig rätten att begära att du omedelbart upphör med all användning av EUD:s logotyper om du inte följer något av dessa villkor eller av någon annan anledning. Vid en sådan begäran ska du omedelbart upphöra med din användning av EUD-logotyperna och omedelbart förstöra alla icke-publicerade kopior av EUD-logotyperna.

Allmänt

Dessa villkor ska konstrueras, vara giltiga och utföras enligt belgisk lag, och EUD och du samtycker till att underkasta dig Bryssels domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Om EUD inte utövar eller tillämpar någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska det inte innebära att EUD avstår från denna rättighet eller bestämmelse och ska inte på något sätt påverka EUD:s rätt att senare tillämpa eller utöva den.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig av en behörig domstol, är parterna överens om att detta inte ska påverka giltigheten eller verkställbarheten av andra villkor eller rättigheter som ska fortsätta att gälla fullt ut, utom för sådana ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser eller delar av dem.

Om du har några frågor kan du kontakta David Hay på [email protected].