Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

WHO:s europeiska handlingsram för att uppnå bästa möjliga hälsostandard för personer med funktionsnedsättning 2022-2030 godkänns.

WHO Logo

Förra månaden, den 13th I september 2022 godkändes WHO:s nya europeiska handlingsram för att uppnå bästa möjliga hälsostandard för personer med funktionsnedsättning 2022-2030 (nedan kallad handlingsramen).Det nya ramverket har fyra mål: allmän hälsotäckning, främjande av hälsa och välbefinnande för personer med funktionsnedsättning, skydd av personer med funktionsnedsättning vid nödsituationer på folkhälsoområdet och skapande av en evidensbas om funktionsnedsättning och hälsa. 

Det föreslagna ramverket kommer att bana väg för hälsosystem som tar hänsyn till funktionshinder och främjar hälsa och välbefinnande för personer med funktionshinder i alla åldrar och i alla sammanhang i WHO:s europeiska region. Det är anpassat till prioriteringarna i det europeiska arbetsprogrammet 2020-2025 - "Ett gemensamt agerande för bättre hälsa i Europa". Ramverkets vision är att ha en hälsosektor som inkluderar funktionshindrade år 2030 i hela WHO-regionen och som bygger på följande principer - jämlikhetsbaserad, personfokuserad och dataförmånlig. 

Personer med funktionshinder möter flera hinder för att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. När döva personer får tillgång till hälso- och sjukvård är de främsta hindren för dem informationens och kommunikationens tillgänglighet. Utan teckenspråkstolkning och utan att information om hälso- och sjukvårdstjänster görs tillgänglig för dem kan döva personer inte få tillgång till hälso- och sjukvård av samma kvalitet som andra. Vi såg detta i praktiken under pandemin av coronavirus, då personer med funktionshinder drabbades oproportionerligt hårt. Följaktligen har personer med funktionshinder större behov av sjukvård som inte tillgodoses än personer utan funktionshinder. Detta innebär att de löper större risk att få fördröjd tillgång till hälso- och sjukvård, vilket kan leda till försämrade hälsotillstånd, mer omfattande behandlingsalternativ och högre sjukvårdskostnader. 

Enligt artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är dock alla konventionsstater skyldiga att "vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som är könsanpassade, inklusive hälsorelaterad rehabilitering". Dessutom kan FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess tillhörande mål för hållbar utveckling, särskilt SDG 3 - att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar - inte uppnås utan brådskande åtgärder för att göra hälso- och sjukvården handikappintegrerande. 

Det är därför av avgörande betydelse att en effektiv hälsopolitik som omfattar alla funktionshindrade utvecklas och genomförs. Detta innebär att funktionshinder måste integreras i politiken och förfarandena inom hälso- och sjukvårdssystemet. För att uppnå detta behövs en evidensbas om funktionshinder och hälsa. Därför måste man samla in tillförlitliga uppgifter om tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård och om hälsoresultat som är uppdelade efter funktionshinder. Dessa uppgifter kan tjäna som grund för att förbättra lika tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet för personer med funktionshinder. 

För att genomföra ramverket krävs starka partnerskap mellan handikapporganisationer, EU:s medlemsstater och WHO/Europa.  

För att se ramverket, följ denna länk länk

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll