Ομάδες εργασίας

Σκοπός των Ομάδων Εργασίας είναι να συγκεντρώσουν διαφορετικούς εμπειρογνώμονες κωφών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συναντώνται μία έως δύο φορές το χρόνο για να συζητήσουν και να αναλύσουν τρέχοντα θέματα και πολιτικές που αφορούν την κοινότητα των κωφών, παρέχοντας ένα επαγγελματικό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων.

Τα μέλη των ομάδων παρέχουν καλές πρακτικές από τις χώρες τους, καθώς και αρνητικά παραδείγματα και διατυπώνουν πιθανές συστάσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Οι ομάδες εργασίας χρησιμεύουν ως κομβικό σημείο για την υποστήριξη του προσωπικού της ΕΕΔ σε πολύ εξειδικευμένα θέματα.

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: