Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Veel EU-lidstaten hebben de termijn voor de omzetting van de LR niet gehaald

Demonstration: Accessibility? Act!

De Europese Toegankelijkheidsakte (EAA) is een belangrijk stuk wetgeving ter versterking van de rechten van personen met een handicap op gelijke toegang tot diensten en producten in de EU. De wet stelt voor de hele EU minimumtoegankelijkheidsvereisten vast voor bepaalde diensten en producten die op de interne markt van de EU beschikbaar zijn. Terwijl de EAA belangrijke toegankelijkheidsvereisten invoert, werd een omzettingsperiode vastgesteld waarin de lidstaten deze wet op nationaal niveau moesten uitvoeren. De uiterste datum voor de omzetting was 28 juni 2022. Aangezien deze termijn reeds is verstreken, hadden alle EU-lidstaten maatregelen moeten nemen om de LR in hun nationale wetgeving om te zetten. Teleurstellend genoeg is dat echter niet helemaal het geval. In feite hebben slechts 11 lidstaten maatregelen genomen - België, Denemarken, Duitsland, Estland, Kroatië, Italië, Letland, Malta, Oostenrijk, Roemenië en Finland. Voor een volledige naleving van het VN-Verdrag is een ambitieuzere omzetting van de EER op nationaal niveau voor alle lidstaten vereist. 

Voor de lidstaten die de omzettingstermijn hebben gemist, namelijk Bulgarije, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije en Zweden, roept de EUD de desbetreffende nationale dovenverenigingen op onmiddellijk maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw respectieve regeringen om hen op de hoogte te stellen van de gemiste omzettingstermijn en de noodzaak om maatregelen ter versterking van de LR in de nationale context met voorrang uit te voeren. Maatregelen zouden kunnen bestaan in het bepleiten van een uitbreiding van het toepassingsgebied van de bestreken producten en diensten, en het opzetten van allianties om deze werkzaamheden te coördineren.  
 
Van bijzonder belang in de EAA, voor de belangen van de nationale dovenverenigingen, is artikel 4, waarin staat dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de beantwoording van noodoproepen naar het uniforme Europese alarmnummer "112" door de meest geschikte PSAP voldoet aan de specifieke toegankelijkheidseisen van deel V van bijlage I op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van de noodhulpdiensten1. De specifieke toegankelijkheidsvereisten in deel V van bijlage I stellen dat 112-oproepen moeten worden beantwoord "met dezelfde communicatiemiddelen als die welke worden ontvangen, namelijk door gebruik te maken van gesynchroniseerde spraak en tekst (met inbegrip van real time tekst), of, wanneer video wordt verstrekt, spraak, tekst (met inbegrip van real time tekst) en video gesynchroniseerd als totale conversatie". Aldus worden de toegankelijkheidsvereisten van de essentiële 112-dienst inclusief gemaakt voor doven in het kader van de EAA. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat de omzettingstermijn voor de vereisten van artikel 4 krachtens artikel 31 van de EAA 28 juni 2027 is. De lidstaten hebben dus meer tijd om deze eis op nationaal niveau om te zetten dan de andere eisen.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud