Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter GD Inrikes frågor sammanträde

GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

På den 14th I mars deltog EUD i ett online-möte för strategisk dialog om den ukrainska flyktingkrisen, som anordnades av generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD HOME) och generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL). Syftet med dialogen var att ge information om utvecklingen av EU:s finansiering för att stödja EU:s medlemsstater och intressenter i deras arbete med att hantera den ukrainska flyktingkrisen och att ge det civila samhällets organisationer en plattform för att presentera sina iakttagelser på plats och hjälpa till att identifiera de mest akuta behoven.

Katarina Ivankovic-Knezevic, direktör för sociala rättigheter och integration vid GD Sysselsättning och socialpolitik, framhöll att sedan invasionen inleddes beräknas över 2,8 miljoner flyktingar ha flytt från Ukraina till EU och grannländerna (från och med dagen för dialogen) och antalet ökar varje dag. Prioriteringen är nu att tillgodose de omedelbara behoven hos de fördrivna personer som söker säkerhet - att säkra ett lämpligt mottagande, hitta boende och tillgodose materiella behov. Andriana Sukova, biträdande generaldirektör för GD Sysselsättning och socialpolitik, presenterade CARE (Cohesion Action for Refugees in Europe - Sammanhållningsåtgärder för flyktingar i Europa). Syftet är att göra de tillgängliga resurserna mer flexibla, att ersätta utgifter på 100% från EU:s budget och att förenkla rapporteringen av deltagarna. Sukova betonade också att det redan finns tillgång till och starkt stöd från Europeiska socialfonden för att inkludera "flyktingar" - eftersom de är en av de grupper som kan få stöd för arbetsmarknad och social integration om de är lagligt bosatta i en EU-medlemsstat.

Chiara Gariazzo, Director HOME Affairs Funds, framhöll att EU reagerade snabbt, bland annat genom att anta direktivet om tillfälligt skydd (TPD). Direktivet om tillfälligt skydd aktiverades den 4 mars 2022 och ger bland annat alla barn tillgång till arbetsmarknaden och utbildning. Dessutom får medlemsstaterna stöd genom flera fonder som kommer att arbeta i nära samordning för att säkerställa synergier och undvika dubbelfinansiering. AMIF och fonden för inre säkerhet håller för närvarande på att ändras för att kunna använda tillgängliga källor längre (med ett år). Det noterades att åtgärder som psykologiskt stöd, språkutbildning, familjespårning och åtgärder för tidig integration kan täckas av AMIF. Dessutom finns nödhjälp till medlemsstaterna tillgänglig för dem som är i behov, men källorna är begränsade, eftersom de användes under den tidigare krisen.

Under dialogen framhöll Europeiska handikappforumet att minst 15% av flyktingpopulationen troligen skulle vara personer med funktionshinder. De utsätts för en ökad risk för övergivande, skador, våld, inklusive sexuellt och könsrelaterat våld och människohandel. Därför behövs full tillgång till omedelbar hjälp. EUD stödde EUF och tillade att det är viktigt att inte glömma att det bland flyktingar med funktionshinder finns olika behov av tillgänglighet och att olika perspektiv på integration måste beaktas. Särskilt döva flyktingar står inför mycket specifika hinder eftersom de använder teckenspråk. Därför är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt flyktingar med olika funktionshinder och se till att olika perspektiv på tillgänglighet och inkludering beaktas när man hjälper flyktingarna.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll