Preses centrs

EUD logotipu var lejupielādēt atbilstošai lietošanai šeit:

Pirms piekļūšanas EUD logotipam izlasiet šo dokumentu. Piekļūstot EUD logotipam, jūs piekrītat ievērot turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus. Šos noteikumus un nosacījumus EUD var laiku pa laikam atjaunināt, publicējot atjauninātos noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja atsevišķa paziņojuma jums.

Pieņemšana

Šie ir noteikumi un nosacījumi starp jums un EUD Europa N.V., kuras juridiskā adrese ir Rue de la Loi - Wetstraat 26/15 - 1000 Brussels - BELGIUM.

("EUD") par šajā tīmekļa vietnē lejupielādējamo EUD logotipu izmantošanu.

Izmantojiet

EUD atļauj jums (privātpersonai vai uzņēmumam) kā žurnālistam, preses uzņēmumam vai preses pārstāvim lejupielādēt un izmantot jebkuru EUD logotipu Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā un internetā tikai preses vajadzībām, tostarp šādos plašsaziņas līdzekļos:

a) drukātā prese (ieskaitot žurnālu vākus)

b) TV

c) tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi.

d) laikraksti

-Atļautās izmantošanas ietvaros EUD logotipus nedrīkst nekādā veidā mainīt vai pārveidot. EUD logotipi vienmēr jāattēlo konsekventi un saskaņā ar sniegtajām vadlīnijām.

-ESD logotipus nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos, tostarp, bet ne tikai, tirdzniecības veicināšanas pasākumos, tirdzniecības vietās, plakātos, reklāmas stendos vai citos tirdzniecības nolūkos.

-ESD logotipus nedrīkst izmantot tādā veidā, kas mazina to vērtību, mazina ESD vai tās saistīto uzņēmumu reputāciju vai rada neskaidrības par jūsu, jūsu uzņēmuma, ESD un/vai ESD uzņēmumu grupas saistību. Ja EUD pēc saviem ieskatiem uzskata, ka kāds no EUD logotipiem tiek izmantots šādā veidā, jūs pēc pieprasījuma nekavējoties pārtrauksiet izmantot EUD logotipus konkrētajā veidā.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums nav nekādu citu tiesību, īpašumtiesību vai interešu uz EUD logotipiem, izņemot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktās, un ka visas šādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses uz EUD logotipiem pieder tikai EUD un/vai EUD uzņēmumu grupai. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka nekas šajos noteikumos un nosacījumos nav uzskatāms par jebkādu tiesību, īpašumtiesību vai interešu nodošanu vai piešķiršanu attiecībā uz EUD logotipiem vai jebkurām EUD vai EUD uzņēmumu grupas autortiesībām, preču zīmi vai rūpniecisko dizainu, izņemot šajos noteikumos un nosacījumos piešķirtās ierobežotās tiesības. EUD un EUD grupas uzņēmumi, kā arī to vadītāji, direktori, darbinieki, akcionāri vai aģenti likumā atļautajā maksimālajā apmērā izslēdz jebkādu atbildību un saistības par jebkāda veida vai apjoma zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties jums vai trešai personai (tostarp, bet ne tikai), jebkādus tiešus, netiešus, soda vai izrietošus zaudējumus vai kaitējumu, vai jebkādus ienākumu, peļņas, nemateriālās vērtības, datu, līgumu, naudas izlietojuma zaudējumus vai kaitējumu), kas radušies vai ir jebkādā veidā saistīti ar EUD logotipu lejupielādi un/vai lietošanu, nespēju lejupielādēt un/vai lietot vai lejuplādes un/vai lietošanas rezultātiem. Tas neietekmē jūsu ar likumu noteiktās tiesības vai jebkādu atbildību, zaudējumus vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kurus nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Izbeigšana

EUD patur tiesības pieprasīt, lai jūs nekavējoties pārtrauktu izmantot EUD logotipus, ja jūs neievērojat kādu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai jebkāda cita iemesla dēļ. Pēc šāda pieprasījuma jums nekavējoties jāpārtrauc EUD logotipu izmantošana un nekavējoties jāiznīcina visas nepublicētās EUD logotipu kopijas.

Vispārīgi

Šo noteikumu un nosacījumu izstrādi, spēkā esamību un izpildi reglamentē Beļģijas tiesību akti, un EUD un jūs piekrītat pakļauties neekskluzīvai Briseles tiesu jurisdikcijai.

Ja EUD neizmanto vai neizpilda kādas šo Noteikumu un nosacījumu tiesības vai noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem un nekādā veidā neietekmē EUD tiesības vēlāk tos īstenot vai izpildīt.

Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem atzīst par spēkā neesošu, puses vienojas, ka tas neietekmē citu noteikumu vai tiesību spēkā esamību vai izpildāmību, kas paliek spēkā pilnā apmērā, izņemot šādus spēkā neesošus vai neizpildāmus noteikumus vai to daļas..

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Deividu Heju (David Hay) pa tālruni [email protected].