Pozīcijas dokumenti

EUD regulāri izstrādā nostājas dokumentus par nedzirdīgo kopienai aktuāliem jautājumiem. Pozīcijas dokumentus izstrādā EUD sekretariāts, un tos apstiprina EUD Ģenerālā asambleja. EUD nostājas dokumenti tiek izstrādāti, apspriežoties ar valstu nedzirdīgo asociācijām, un tie atspoguļo Eiropas nedzirdīgo kopienas kopējo skatījumu uz konkrētiem jautājumiem.