Bulgaria

Bulgarien

Съюз на глухите в България (SGB) 
Förbundet för döva i Bulgarien

Information och fakta om Bulgarien och om Bulgariens dövas förbund (SGB):

Inrättad: 12 juli 1934
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2007

EN : The Union of the Deaf in Bulgaria  is the oldest (established on July 12, 1934) and the largest non-governmental organisation in Bulgaria. UDB has good relations with other international non-governmental organisations and is an full member of the World Federation of the Deaf, World Federation of the Deaf Youth Section, European Union of the Deaf, European Union of the Deaf Youth. The organisation works mainly for deaf and hard of hearing citizens in Bulgaria, which includes members in all age groups – teenagers, young and adults. UDB takes care of the social adaptation and personal identification of deaf people, supports the educational and intellectual development of deaf people, offers organisational, cultural and tourist activities. In addition, it renews and popularises the Bulgarian Sign Language (BGSL) as a means of communication between deaf people and the social environment.

    Today, UDB has 4,908 members organised in 12 regional organisations in the cities of Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Pleven, Haskovo, Yambol, Dupnitsa, Ruse, Stara Zagora, Gorna Oryahovitsa and Shumen, to which there are 40 territorial organisations of the deaf. 

BG:

Съюзът на глухите в България е най-старата (създадена на 12 юли 1934 г.) и най-голямата неправителствена организация в България. СГБ има добри отношения с други международни неправителствени организации и е пълноправен член на Световната федерация на глухите, Световната федерация на младежката секция на глухите, Европейския съюз на глухите, Европейския съюз на глухите младежи. Организацията работи основно за глухи и слабочуващи граждани в България, като включва членове във всички възрастови групи – юноши, младежи и възрастни. СГБ се грижи за социалната адаптация и личностната идентификация на глухите хора, подпомага образователното и интелектуалното развитие на глухите хора, предлага организационна, културна и туристическа дейност. Освен това обновява и популяризира българския жестов език (БЖЕ) като средство за комуникация между глухите и социалната среда.

    В наши дни в СГБ членуват 4 908 членове, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен, към които има 40 териториални организации на глухите. 

President: Nikolay Ninov
Vice President: Diyan Demirov
Styrelseledamot: Maya Georgieva
Styrelseledamot: Katrin Hadzhitsinova
Styrelseledamot: Dimitar Petrov
Styrelseledamot: Vladimir Vladimirov
Styrelseledamot: Petar Trichkov
Styrelseledamot: Radka Radeva

President of UDB`s Central control commission: Tilka Kayriakova

Teckenspråk: Български жестов език
Förkortning: БЖЕ

The Law on the BGSL was promulgated in the “State Gazette”, no.9 / 02.02.2021 and entered into force on 06.02.2021


Antal användare av dövt teckenspråk:
12,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 46

Konventionen: Underskrift 27 september 2007
Ratificering: 22 mars 2012

Frivilligt protokoll: Underskrift 18 december 2008
Ratificering
: N/A

12-14, Ivan Denkooglu str.
1504 Sofia
Bulgarien

E-post: [email protected]

Phone: (+359) 2 981 98 07
Webbplats: www.sgbbg.com
Facebook page: СГБ – Съюз на глухите в България