Равенство между половете

EUD е решена да продължи да насърчава равенството между половете и да се бори с множествената и пресичаща се дискриминация, като при провеждането на всички дейности, свързани с политиката, изграждането на капацитет и комуникацията, се обръща специално внимание на насърчаването и защитата на правата на глухите жени и момичета.