Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Годишна конвенция за приобщаващ растеж 2018

Annual Convention for Inclusive Growth 2018

На 27th През април EUD участва в Годишната конвенция за приобщаващ растеж (ACIG или Конвенцията). Тази година Конвентът събра на едно място организации на гражданското общество и политици, за да обсъдят как да се постигне истински приобщаващ растеж и как да се укрепи социалното измерение в ЕС. По време на различни семинари, съпътстващи събития и пленарни дебати участниците анализираха как да се прилагат принципите и правата, залегнали в Европейския стълб на социалните права (EPSR, Социален стълб или Стълбът), както на национално, така и на европейско равнище. Прилагането на Стълба ще доведе до разработване на дългосрочни решения за борба с бедността, увеличаване на заетостта и засилване на социалното сближаване и приобщаване на всички, включително и на хората с увреждания. 

Конвенцията беше открита от Мариане Тисен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност (ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване"). Комисарят подчерта, че Стълбът е най-амбициозната социална инициатива в Европа и е време да бъде изпълнена. Ако бъдат приложени, принципите на Стълба могат да окажат реално въздействие върху живота на хората. Комисарят отбеляза, че Европейската комисия вече е предприела важни инициативи, насочени към прилагането на принципите на Стълба, като предложението за директива за равновесие между професионалния и личния живот, предложението за директива за прозрачни и предвидими условия на труд, предложението за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила, гаранцията за младежта, Европейския акт за достъпност и др. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България, подчерта, че един от приоритетите на българското председателство ще бъде разработването на тези инструменти за укрепване на социалното измерение в ЕС.

По време на Конвенцията представители на EUD участваха в различни семинари. Първият семинар беше посветен на това как финансирането от ЕС може да подпомогне прилагането на социалния стълб. ЕПСР ще представлява референция за разработването на финансовия програмен период на ЕС след 2020 г. Беше подчертано, че всичките четири инструмента за финансиране, управлявани от ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" - Европейският социален фонд (ЕСФ), Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за заетост и социални иновации (ПЗСИ) - ще имат основна роля за изпълнението на стълба и на социалните приоритети и приоритетите в областта на заетостта, одобрени в контекста на европейския семестър. Беше подчертано, че без надежден мониторинг и адекватно финансиране резултатите от изпълнението на стълба няма да са достатъчни. Един от приоритетите на новата многогодишна финансова рамка следва да бъде преодоляването на социалните неравенства в ЕС. Инвестициите в хората и човешкия капитал следва да бъдат основен приоритет, като се започне от ранното детско развитие.

По време на семинара, който имаше за цел да отговори на въпроса как Целите за устойчиво развитие (ЦУР) могат да осигурят приобщаващо изпълнение на стълба, участниците обсъдиха как да се постигне максимално взаимодействие между ЦУР и стълба и как да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен в процеса на изпълнение. Целите, задачите и показателите на Целите за устойчиво развитие следва да се използват при изпълнението на Социалния стълб. Освен това по време на семинара участниците обсъдиха как да приведат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в съответствие с Целите за устойчиво развитие и Стълба, за да се осигурят резултати, включващи хората с увреждания.

По време на третата работна среща участниците обсъдиха Европейския стълб на социалните права в контекста на многостранната координация на икономическата политика. Подчертано бе, че ЕПСР ще се прилага чрез Европейския семестър. Участниците, които имат пряк опит в разглежданите социални въпроси, и представителите на европейските и националните институции, отговорни за разработването и прилагането на политически отговори, имаха възможност да проведат диалог.

В заключителните си бележки ACIG заключи, че прилагането на Стълба е необходима стъпка за ЕС, ако той се стреми да засили социалното си измерение. Чрез презентации, семинари и интерактивни сесии Конвентът беше отлична възможност за ДНЕС да обмени идеи и най-добри практики с представители на Европейската комисия и други заинтересовани страни относно начините за превръщане на принципите на Стълба в реалност.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието