Общи коментари

EUD редовно дава своя принос към общите коментари на Комитета на ООН по КПИ, за да гарантира, че те отразяват гледната точка на глухите. Общият коментар представлява тълкуване на договорния орган на разпоредбите на договорите за правата на човека, на тематични въпроси или на методите му на работа.

Общите коментари често имат за цел да изяснят задълженията на държавите - страни по договора, за докладване по отношение на определени разпоредби и да предложат подходи за прилагане на разпоредбите на договора.