Прегледи на комитети

EUD информира, обучава и подкрепя организациите - членки на EUD, във всички аспекти на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреден слух и особено когато държавите - членки на ЕС, са обект на преглед от Комитета по Конвенцията за правата на хората с увреден слух, за да се гарантира амбициозното и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреден слух на национално равнище.

EUD провежда редовни срещи с националните асоциации на глухите, чиято страна е в процес на преразглеждане на Конвенцията на ООН за правата на човека, за да гарантира, че НАД са значимо включени в процеса и че гледната точка на глухите е видима по време на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на човека. Ролята на EUD е да подпомага НАД по време на процеса на преглед на КПИ на ООН. EUD предлага експертен опит при изготвянето на алтернативен доклад, предоставяне на информация за доклада на държавата-страна по Конвенцията или осъществяване на контакт с Комитета по КПИ на ООН. Освен това EUD винаги подкрепя своите членове в социалните медии по време на конструктивните диалози.

EUD също така си сътрудничи с институциите на ЕС и с други организации на хора с увреждания на равнище ЕС по въпроси, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на равнище ЕС.

По случай Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD призовава институциите на ЕС да признаят националните жестови езици като част от многоезичния ЕС  

Международен ден на жестовите езици 2022 г. На Международния ден на жестовите езици 2022 г., EUD

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард