Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Достъпността като право на човека

EUD

Изслушване в Европейския икономически и социален комитет:

Достъпността като право на човека

20 юни 2013 г.

На 4 юни в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) се проведе изслушване относно достъпността като право на човека (вж. тук) обсъди как всички форми на достъпност трябва да бъдат признати за право на човека. Европейците с увреждания често нямат достъп до обществения транспорт, обществените сгради, интернет и други обществени структури. При наличието на бариери за хората с увреждания е трудно да упражняват правата си като пълноправни граждани.

ЕИСК сподели своята позиция относно положението на хората с увреждания. В своята позиция те настояват за приобщаващ пазар на труда, прилагане на законодателството в областта на уврежданията и повече достъпност.

Целта на това изслушване беше да се даде възможност на хората с увреждания да разкажат от какво се нуждаят и как може да се подобри и приложи законодателството. Също така целта е да се аргументира достъпността като човешко право и да се подтикнат държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да прилагат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ).

Участниците в дискусията споделиха едно и също послание - достъпността трябва да се разглежда като основно право, тъй като тя е врата към други права. При липса на достъпност хората с увреждания няма да могат да упражняват други свои права, като например участие в политическия живот, изразяване на мнение и други.

Йоанис Вардакастанис, председател на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ), е съгласен, че достъпността е основно човешко право за хората с увреждания, за да могат да упражняват другите си права; той обаче също така смята, че общността на хората с увреждания трябва да се споразумее за единен подход към достъпността. С едно общо послание общността ще може да настоява за достъпност по-ефективно. Stéphane Buffetaut, председател на секция "ТЕМ" на ЕИСК, призна широкия обхват на достъпността и призова общността да определи какво е разумно, тъй като много приспособления често се разглеждат като неразумни на национално равнище, докато те не са такива. Глухите хора често се сблъскват с тази ситуация, например исканията за преводач на жестомимичен език понякога се отхвърлят. Често се смята, че глухите хора са в състояние да общуват ефективно без преводачи, особено когато подателят на молбата може да говори. Хората обаче не осъзнават, че това не е най-ефективният начин за общуване на глухите хора. Преводачите на жестов език са разумно приспособление и общността на глухите гарантира, че ще им бъдат осигурени преводачи на жестов език на регионално, национално и европейско равнище.

Достъпността обхваща въпроси, свързани с физически, психически и комуникационни бариери, наред с други. Напоследък, с навлизането на цифровата ера, вниманието към достъпността на уеб страниците се увеличи. Йорго Chatzimarkakis, член на Европейския парламент (ЕП), заяви, че законодателството за достъпност на уебсайтовете е от решаващо значение за премахване на бариерите пред хората с увреждания. От решаващо значение е хората с увреждания да участват в напредъка, за да бъде прието и приложено приобщаващо законодателство. Отсега нататък се очаква до 2020 г. уебсайтовете на органите от публичния сектор на равнище ЕС да бъдат достъпни, което означава, че уебсайтовете например трябва да имат субтитри. С осигуряването на достъп до уебсайтовете на органите от публичния сектор е по-вероятно с времето и други уебсайтове да станат по-достъпни (т.нар. "ефект на преливане").

Докато говореха за това, че достъпността е призната за човешко право, участниците в дискусията обсъдиха Конвенцията на ООН за правата на човека и как тя може да бъде приложена допълнително в държавите-членки на ЕС. Стиг Лангвад, председател на Данске Хендикапорганизатор и член на Комитета по Конвенцията на ООН за правата на човека, посочи, че липсата на достъпност е дискриминация. Криста Орама, асоцииран служител по правата на човека в Службата на Върховния комисар по правата на човека, обяснява повече за член 9 от Конвенцията на ООН за правата на човека, който определя достъпността като право на човека. Той е използван в случаи и е подкрепил лица с увреждания, които са се сблъскали с пречки, като например недостъпни банкомати в Унгария. Арнолд Пиндар, председател на Управителния комитет на Европейския глас на потребителите в стандартизацията (ANEC), също обяснява, че според него принципът за архитектура трябва да бъде насочен към достъпността за всички лица с увреждания, включително деца и възрастни хора. Анна Лоусън обяснява, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е първият обвързващ документ, който определя достъпността като право на човека. Накрая д-р Ádám Kósá, член на ЕП, обяви, че ЕС работи по пилотен проект за глухи хора, в рамките на който те ще могат да общуват с членовете на ЕП. Той също така подчерта значението на достъпността на уебсайтовете, тъй като в днешно време хората разчитат на уебсайтовете за различни цели, например за пазаруване. Той сподели, че по-малко от 10% от европейските уебсайтове са достъпни. 

Докато даваше показанията си, Аурел Чобану-Дордеа, директор на дирекция "Равенство" в ГД "Правосъдие", отбеляза, че достъпността е за всички, включително за възрастните хора, хората с увреждания, децата, пострадалите, собствениците на предприятия и др. Тъй като всички могат да се възползват от достъпността, Родолфо Катани, генерален секретар на Европейския форум на хората с увреждания, иска ЕС да признае пресечната точка на Европа и да се заеме с дискриминацията срещу множество групи хора, а не само да се фокусира върху хората с увреждания. Това обаче естествено ще доведе до някои сблъсъци между различните права. И все пак, с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността като право на човека трябва да надделее над други права, като например правото на човек да решава как да харчи парите си.

Изслушването беше чудесна възможност да се разсъждава върху това, върху което ЕС работи в момента, и върху това, което трябва да се направи. Това беше аспект от процеса на разработване на рамка за достъпност, която е от съществено значение, както спомена Жан Ерик Паке, директор на Европейската мрежа за мобилност в ГД "Мобилност": ЕС трябва да разработи рамка за достъпност. Когато общността на хората с увреждания разработи единен подход към достъпността, ЕС ще може да се занимава с повече въпроси, свързани с достъпността. Това обаче означава, че ЕС ще трябва да приложи законодателни актове, свързани с достъпността, особено Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С осигуряването на достъпност възможностите на общността на глухите ще нараснат.

Допълнителни връзки:

Икономически и социален комитет:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-accessibility-right

Положението на хората с увреждания в сферата на заетостта Изслушване:
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2009-03-en.pdf

Програма в областта на цифровите технологии: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Доклад на INI относно мобилността и приобщаването на хората с увреждания:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0263&language=EN

За да видите PDF файла, моля, кликнете тук.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието