Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Приемане на доклада относно директивата за аудио-визуалните медийни услуги от комисията по култура на Европейския парламент

EUD

На 10th май комисията по култура на Европейския парламент прие доклада си относно преразглеждането на директивата за аудио-визуалните медийни услуги (АМВУ).

Първата директива беше приета през 2010 г., а целта на преразглеждането е тя да бъде приведена в съответствие с новите пазарни реалности. Въпреки че директивата разглежда много аспекти по отношение на аудио-визуалните медийни услуги, нейният член 7 по темата за достъпността е от голямо значение за общността на глухите в Европа, тъй като приемането на силна директива ще задължи държавите членки да приемат нови задължителни закони, подобряващи положението с достъпността на медиите в тяхната страна.

В сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания EUD в продължение на месеци провежда застъпническа дейност за подобряване на този член с цел включване на задължение за радио- и телевизионните оператори да направят аудио-визуалните си медийни услуги по-достъпни за глухите лица чрез осигуряване на субтитри за глухи и слабочуващи лица и жестов превод.

Сега комисията по култура, която отговаря в Европейския парламент за преговорите по тази тема, прие своя доклад. 

Оценяваме факта, че комисията наистина е включила задължение за радио- и телевизионните оператори да гарантират, че техните услуги "стават непрекъснато и постепенно по-достъпни за хората с увреждания". Това е голяма крачка напред в сравнение с предишната версия на члена, която съдържаше само насърчение за радио- и телевизионните оператори да направят услугите си достъпни за хората с увреждания - което се оказа недостатъчно за постигане на реална промяна.

Въпреки това настоящата версия на члена оставя на радио- и телевизионните оператори да разработят тези мерки "в консултация със съответните заинтересовани страни, включително доставчиците на медийни услуги и организациите на хората с увреждания" на национално равнище. Въпреки че категорично подкрепяме включването на организациите на хора с увреждания в преговорите за разработване на тези мерки, изразяваме съжаление, че комисията по култура е решила да не определя конкретни цели за достъпност на европейско равнище, като по този начин дава предимство на интересите на радио- и телевизионната индустрия пред интересите на общността на хората с увреждания. EUD се застъпваше за такива цели, т.е. за конкретни проценти, с които достъпността на медийните услуги да се увеличава през редовни интервали от време, като евентуално се започне от общоевропейско ниво на достъпност чрез определяне на процент на достъпност, който да бъде достигнат след определен срок. Като пример националният регулатор в областта на комуникациите в Обединеното кралство (Ofcom) определи конкретни проценти на достъпност за различните услуги за достъп - като субтитри за глухи и слабочуващи хора и жестов превод - които телевизионните оператори трябва да постигнат от деня на влизане в сила на британското национално законодателство. Освен това той определи и задължителни проценти, с които броят на достъпните предавания за всяка услуга за достъп трябва да се увеличава всяка година. Съжаляваме, че докладът оставя размера на напредъка изцяло на радио- и телевизионните оператори на национално ниво и не определя никакви хармонизирани европейски цели в това отношение.

Освен това изразяваме съжаление, че въпросните конкретни услуги за достъп - субтитри и жестов превод за глухи и слабочуващи лица, както и аудиодескрипция и устни субтитри за слепи и слабовиждащи лица - не са включени в обвързващата част на текста, а са споменати само в необвързващата, което придава на текста по-малка сила.

И накрая, изразяваме разочарование, че комисията по култура се позова на правило, което ѝ позволява да започне преговори със Съвета преди приемането на доклада от пленарната сесия на Европейския парламент. Това пречи на EUD да извърши своята застъпническа дейност пред целия Европейски парламент, като го помоли да приеме силен проект за директива, който да даде тон за по-широки преговори със Съвета.

Независимо от това EUD ще продължи да си сътрудничи с Европейския форум на хората с увреждания в бъдещи действия за застъпничество, целящи да подобрят настоящата версия на директивата, за да се осигури по-добра медийна достъпност за глухите хора в Европа.

Повече информация за примера в Обединеното кралство можете да намерите в последния доклад за достъпността на медиите, изготвен от националния регулатор на комуникациите: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/102015/Access-Report-2016-17.5-NEW.pdf

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието